મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીબાંઘકામ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ બાંઘકામ શાખા
શાખાનું સરનામુ બાંઘકામ શાખા, જિલ્લા પંચાયત આણંદ, અમૂલ ડેરી રોડ, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર.આર.પરમાર
ફોન નંબર ૦ર૬૯ર-ર૫૧૫૯૭
ઇન્ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-ર૫૯૧૩૯

અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ- મેલ
શ્રી આર.આર.પરમારકાર્યપાલક ઈજનેરમા અને મ ,આણંદ૦ર૬૯ર-ર૫૧૫૯૭૦ર૬૯ર-ર૫૯૧૩૯-rbpee@yahoo.com


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524147