મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીબાંઘકામ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ બાંઘકામ શાખા
શાખાનું સરનામુ બાંઘકામ શાખા, જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર. આર. પરમાર
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર૯૪૨૭૬ ૧૯૧૪૭
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-ર૫૯૧૩૯
અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ- મેલ
શ્રી આર.આર.પરમારકાર્યપાલક ઇજનેર (મ અને મા)-૦ર૬૯ર-ર૫૯૧૩૯૯૪૨૭૬ ૧૯૧૪૭rbpee@yahoo.com


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 544830