મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીબાંઘકામ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


નામ:શ્રી એમ.કે ચૌધરી
ફોન નંબર:-
ફેક્સ નંબર:૦ર૬૯ર-ર૫૯૧૩૯
મોબાઇલ નંબર:૯૪૨૭૬ ૧૯૧૪૭
સરનામું:બાંઘકામ શાખા, જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ ઇનચાર્જ
અ.નં વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ- મેલ
શ્રી એમ.કે ચૌધરીકાર્યપાલક ઇજનેર (મ અને મા) -૦ર૬૯ર-ર૫૯૧૩૯ ૯૪૨૭૬ ૧૯૧૪૭ rbpee@yahoo.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644063