મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શ્રી કે. બી. કાછિયાશાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ જીલ્લા પંચાયત કચેરી,
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે. બી. કાછિયા
ફોન નંબર ૨૫૯૪૯૩ ઈન્ટર કોમ નંબર : ૧૧૪
મોબાઇલ નંબર ૯૯૭૯૨૭૬૭૮૩
ફેકસ નંબર ર૪૩૮૯૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ઼ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ :
૧.શ્રી કે. બી. કાછિયાહિસાબી અધિકારી૨૫૯૪૯૩ર૪૩૮૯૫૯૯૭૯૨૭૬૭૮૩ao-ddo-and@gujarat.gov.in
૨.શ્રી બી.જે.શાહ આંતરિક ઓડીટ અધિકારી૨૫૯૪૯૩ર૪૩૮૯૫૯૪૨૭૭ ૦૦૦૨૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524146