મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી હંજીલ એમ.બાદી
ફોન નંબર ૨૬૩૪૯૩
મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૬૩ ૧૯૬૪૦
ફેકસ નંબર ર૪૩૮૯૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ઼ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ :
૧.શ્રી હંજીલ એમ.બાદી હિસાબી અધિકારી૨૬૩૪૯૩ર૪૩૮૯૫૯૪૨૬૩ ૧૯૬૪૦ ao-ddo-and@gujarat.gov.in
૨.શ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા આંતરિક ઓડીટ અધિકારી૨૬૩૪૯૩ર૪૩૮૯૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643937