મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયાશાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા*
ફોન નંબર ૨૬૩૪૯૩
મોબાઇલ નંબર ૯૯૭૯૨ ૭૬૭૮૩
ફેકસ નંબર ર૪૩૮૯૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ઼ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ :
૧.શ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયા* હિસાબી અધિકારી-ર૪૩૮૯૫૯૯૭૯૨૭૬૭૮૩ao-ddo-and@gujarat.gov.in
૨.શ્રી કૌશિકકુમાર બી. કાછિયાઆંતરિક ઓડીટ અધિકારી૨૫૯૪૯૩ર૪૩૮૯૫૯૯૭૯૨૭૬૭૮૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 1/4/2019

વપરાશકર્તાઓ : 633977