મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીખેતીવાડી શાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી


અ.નં.
પાકનું નામ વાવેતર વિસ્તાર (હે.માં) ઉત્પાદન (મેટ્રીક ટનમાં) ઉત્પાદન હે.દિઠ (કિ.ગ્રામ)
ડાંગર ૯૫૮૪૨ ૮૯૦ ૨૮૦૦
ખ.બાજરી ૨૭૮૪૮ ૩૦૯ ૧૦૦૦
તુવેર ૧૨૭૭ ૧૨ ૧૨૦૦
મગ ૭૦૨ ૫૦૦
તલ ૧૨૧૭ ૫.૫ ૫૦૦
દિવેલા ૪૧૯૧ ૪૭ ૨૦૦૦
ઉ.મગફળી ૫૭૫ ૧૬ ૧૮૦૦
સોયાબીન ૧૫૦૦
કપાસ ૭૭૧૪ ૭૪ ૨૦૦૦
૧૦ શાકભાજી ૧૭૨૨૨ ૧૦૭૦ ૧૦૦૦૦
૧૧ કેળ ૯૬૬૬ ૩૬૦ ૪૦૦૦૦
૧૨ તમાકુ ૫૭૪૦૬ ૮૬૦ ૨૦૦૦
૧૩ ધઉં ૬૦૪૨૫ ૧૪૩૩ ૨૮૦૦
૧૪ બીનપિયત ધઉં ૨૧૫૦ ૪૯ ૯૦૦
૧૫ ચણા ૨૬૦૯ ૧૫૦૦
૧૬ રાઇ ૩૧૫૪ ૩૩ ૧૪૦૦
૧૭ બટાટા ૫૦૦૫ ૯૨૦ ૨૦૦૦૦
૧૮ ઉ.બાજરી ૩૯૯૭૮ ૪૦૬ ૧૮૦૦
૧૯ ઉ.ડાંગર ૭૪૮ ૮૪ ૪૦૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644033