મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીખેતીવાડી શાખાપિયત સુવિ‍ઘાઓ

પિયત સુવિ‍ઘાઓ

પાકવાર પિયતની વિગત દર્શાવતું પત્રક
અ.નં.પાકનું નામપિયત વિસ્તાર હેકટરમાંબીન પિયત વિસ્તાર હેકટરમાંકુલ વિસ્તાર હેકટરમાં
ખ.ડાંગર ૯૫૮૪૨ - ૯૫૮૪૨
દિવેલા ૩૫૪૦ ૬૫૧ ૪૧૯૧
કપાસ ૭૬૬૯ ૪૫ ૭૭૧૪
ધઉં ૬૦૪૨૫ ૨૧૫૦ ૬૨૫૭૫
ચણા ૮૪૦ ૧૭૬૯ ૨૬૦૯
પિયતના સાધનો દર્શાવતું પત્રક
અ.નં. પિયત સાધનનું નામ સંખ્યા પિયત વિસ્તાર હેકટરમાં
કુવાથી પિયત (સરકારી અને ખાનગી) પપ૯ ૩૩પ૪૦
નહેરથી પિયત ૪(૩૧૩) ૭પ૮૦૦
સિંચાઇ તળાવથી ૮૧૦
અન્ય સાધનોથી પ૮૮પ ૮૭૦૭૦
કુલ પિયત વિસ્તાર ૬૭પ૮ ૧૯૭૨૨૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644051