મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીખેતીવાડી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શ્રી સી. એન. પટેલશાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી સી. એન​. પટેલ​
ફોન નંબર ૨૬૨૧૦૨
મોબાઇલ નંબર ૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩
ફેકસ નંબર ૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૨
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અનં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રી સી. એન​. પટેલ​જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૨૬૨૧૦૨૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૨ ૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩dao.ddo.and@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 608445