મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીખેતીવાડી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શ્રી ચીરાગભાઇ એન​. પટેલ​શાખાનું નામ ખેતીવાડી શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ચીરાગભાઇ એન​. પટેલ​
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર ૯૮૨૫૨૫૨૯૯૩
ફેકસ નંબર ૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૨
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અનં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રી ચીરાગભાઇ એન​. પટેલ​જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી -૦૨૬૯૨-૨૫૮૧૦૨ ૯૮૨૫૨ ૫૨૯૯૩dao.ddo.and@gmail.com
શ્રી દિપક એચ. રબારી મદદનીશ ખેતી નિયામક (વિ.) પેટા વિભાગ – બોરસદ ૦૨૬૯૬ -૨૨૦૩૪૬ ૦૨૬૯૬ -૨૨૦૩૪૬ ૯૧૭૩૦ ૬૩૪૮૪ -
શ્રી યુ જે પટેલમદદનીશ ખેતી નિયામક (વિ.) પેટા વિભાગ –ખંભાત૦૨૬૯૮ -૨૨૧૩૮૧૦૨૬૯૮ -૨૨૧૩૮૧૯૮૨૫૮ ૦૬૧૪૧-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 530482