મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીખેતીવાડી શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

અ.નં. કામગીરી
૧૬ મ.ખે.નિ. ­વાસ ડાયરી મંજુર કરવાની કામગીરી
૧૭ સીડ ફાર્મને લગતી તમામ ­કારની મંજુરી આપવા તથા સીડ ફાર્મને લગતો પત્ર વ્યવહાર
૧૮ ખેડુત અકસ્માત વીમા યોજનાવાર રાજય સરકારની યોજનાની વાવેતર કામગીરી રીપોર્ટ
૧૯ વરસાદ તથા વાવાઝોડાના રજીસ્ટર નિભાવવા
૨૦ જિ.ખે.અ.શ્રી ­વાસ ડાયરીને લગતી કામગીરી
૨૧ જિ.ખે.અ.શ્રી જિલ્લા બહારના ­વાસની મંજુરી કામગીરી
૨૨ સીડ ફાર્મ બીલ રજીસ્ટર
૨૩ તમામ ­કારની જિલ્લા કક્ષાની મીટીંગ  ફાઇલ
૨૪ યોજનાકીય જે ખર્ચ થાય તેની વિગતવાર નોંધ     રાજય - રાજુભાઇ, કેન્દ્ર - રમણભાઇ
૨૫ તાંત્રીકને લગતી તમામ રીપોર્ટની કામગીરી કે.પુ. યોજનાની કામગીરી (રમણભાઇ)
૨૬ પગાર બીલ અને તમામ ­કારના કન્ટીજન્સી બીલ
૨૭ તમામ ­કારની ખરીદી, સ્ટોર, વાહન, તથા સ્ટેશનરીને લગતી કામગીરી
૨૮ વાહનને લગત લોગબુક, હીસ્ટ્રીશીટ, રજીસ્ટર નિભાવવા.
૨૯ ઉત્પાદન સમિતિની કામગીરી
૩૦ પગારબીલને લગતી કામગીરી કેસની કામગીરી, ઓડીટ રજીસ્ટર નિભાવની કામગીરી
 
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 639669