મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીખેતીવાડી શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

અ.નં. કામગીરી
બજેટની કામગીરી
ઓડીટ પેરા તમામ ­કારનું
માહિતી અધિકારી અધિનિયમોની કામગીરી
યુ.ટી.સી
ખાનગી અહેવાલની કામગીરી
માસીક ખર્ચ પત્રકની કામગીરી
યોજનાકીય ગ્રાન્ટ મેળવવા, જમા કરાવવા, તથા ગ્રાન્ટની ફાળવણી કરવી.
યોજનાકીય ખર્ચ થાય તેની વિગતવાર નોંધ રજીસ્ટરમાં કરવી.
જી.પી. ફંડ મંજુરી બીલ બનાવવા પત્ર વ્યવહાર
૧૦ જુથ વિમા યોજના મંજુરી બીલ તથા પત્ર વ્યવહાર
૧૧ મેડીકલ બીલ મંજુરી
૧૨ વિસ્તરણ અધિ. ખેતી તથા ગ્રામસેવકના મહેકમની કામગીરી
૧૩ મહેકમને લગતા તમામ પત્રકોની કામગીરી
૧૪ તમામ મહેકમની કામગીરી મ.ખે.નિ. મહેકમ, ખે.અ. મહેકમની કામગીરી
૧૫ પેન્શનને લગત તમામ ­કારની કામગીરી
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643967