મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીખેતીવાડી શાખાસિંચાઈ

સિંચાઈ

અ.નં. નહેરની લંબાઇ પતાળકુવા ફકત સિંચાઇના કુવા
સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી સરકારી ખાનગી
પાકા કાચા પાકા કાચા
- - ૨૮૪ ૫૭૨ - - ૧૦૧૯૫ ૨૩૯૦
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 18/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 571338