મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણશાખાજુથ પ્રચાર

જુથ પ્રચાર

શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ જેવો જ આ પણ એક મહત્વનો કાર્યક્રમ છે. ગ્રામ કક્ષાએ ગામના, તાલુકાના, જીલ્લાના અને રાજયના મહાનુભાવો તથા મોટા મોટા તબીબોને સાથે રાખી આવી જૂથ પ્રચારનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં પણ પ્રચાર ઘ્વારા પરિવાર નિયોજન કેટલું જરૂરી છે અને તેના માટે શું શું કરવું જોઇએ. તે માટે લોકોને પુરતી જાણકારી આપવામાં આવે છે. તેમજ તે માટે જરૂરી સહાય, તેમજ સામગ્રી પુરી પાડવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644195