મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણશાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ કુટુંબ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ. શાલીની ભાટીયા
ફોન નંબર -
ફેકસ નંબર (૦૨૬૯૨) ૨૫૪૨૭૭

શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
ડૉ. શાલીની ભાટીયા અધિક મુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી (કુ.ક.) -(૦૨૬૯૨) ૨૫૪૨૭૭ -adho.health.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643939