મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્યાણશાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

ડો. એસ. બી. શાહશાખાનું નામ કુટુંબ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી, જિલ્લા પંચાયત આણંદ.
ફોન નંબર -
ફેકસ નંબર (૦૨૬૯૨) ૨૫૪૨૭૭
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નંવહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
ડો. એસ. બી. શાહઅધિક મુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી (કુ.ક.) -(૦૨૬૯૨) ૨૫૪૨૭૭ ૭૫૬૭૮૭૦૦૦૨adho.health.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 608272