મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણશાખાસાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો

 
અ.નં તાલુકાનું નામ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું નામ તારીખ સમય
આણંદ પપેટ શો ૨૨/૫/૦૮ થી ૨૪/૫/૦૮ ૮.૦૦
ઉમરેઠ ૨૫/૫/૦૮ થી ૨૭/૫/૦૮ ૮.૦૦
બોરસદ ૨૮/૫/૦૮ થી ૧/૬/૦૮ ૮.૦૦
આંકલાવ ૨/૬/૦૮ થી ૪/૬/૦૮ ૮.૦૦
પેટલાદ ૫/૬/૦૮ થી ૭/૬/૦૮ ૮.૦૦
સોજીત્રા ૮/૬/૦૮ થી ૯/૬/૦૮ ૮.૦૦
ખંભાત ૧૦/૬/૦૮ થી ૧૩/૬/૦૮ ૮.૦૦
તારાપુર ૧૪/૬/૦૮ થી ૧૫/૬/૦૮ ૮.૦૦
 
અ.નં તાલુકાનું નામ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું નામ તારીખ સમય
આણંદ ભવાઈ ૨૬/૫/૦૮ ૮.૩૦
ઉમરેઠ ૨૭/૫/૦૮ થી ૨૯/૫/૦૮ ૮.૩૦
બોરસદ ૩૦/૫/૦૮ થી ૧/૬/૦૮ ૮.૩૦
આંકલાવ ૨/૬/૦૮ ૮.૩૦
પેટલાદ ૩/૬/૦૮ ૮.૩૦
સોજીત્રા ૪/૬/૦૮ થી ૫/૬/૦૮ ૮.૩૦
ખંભાત ૬/૬/૦૮ થી ૮/૬/૦૮ ૮.૩૦
તારાપુર ૯/૬/૦૮ ૮.૩૦
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644108