મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમહેકમ શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

તમામ કર્મચારીની રજા મંજુરીના હુકમો

ઉચ્ચ તર પગાર-ધોરણની દરખાસ્ત

પગાર ફિકસેશન

પેન્શફન અંગેની કાર્યવાહી

નિવૃત કર્મચારીના રજા રોકડના આદેશ

કર્મચારીઓના ઇજાફા મંજુર કરવા

કર્મચારી બદલી થઇ હોય તો છુટ્ટા કરવા, હાજર કરવા

કર્મચારીના મેડીકલ બિલ પાસ કરવા
પંચાયત સેવાના નાયબ ચીટનીશશ્રી - સિનિયોરીટી લીસ્ટ
પંચાયત સેવાના વિસ્તરણ અધિકારીશ્રી - સિનિયોરીટી લીસ્ટ
પંચાયત સેવાના જુ. કલાર્કશ્રી - સિનિયોરીટી લીસ્ટ
પંચાયત સેવાના સી. કલાર્કશ્રી - સિનિયોરીટી લીસ્ટ
સીઆર ફોર્મના નમૂના નંબર – ૧–૨
સીઆર ફોર્મના નમૂના નંબર – ૭
સીઆર ફોર્મના નમૂના નંબર – ૮
સીઆર ફોર્મના નમૂના નંબર – ૯
સીઆર ફોર્મના નમૂના નંબર – ૧૦
સીઆર ફોર્મના નમૂના નંબર – ૧૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644229