મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમહેકમ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામુ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેકમ શાખા, જિલ્લા પંચાયત આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.એન.ડોડીયા, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેકમ
ફોન નંબર ઈન્ટર કોમ નંબર : - ૧૧૦
મોબાઇલ નંબર ૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯
ફેકસ નંબર ર૪૩૮૯૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
શ્રી કે.એન.ડોડીયાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેકમ-૨૪૩૮૯૫
૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯
dyddoest.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/1/2019

વપરાશકર્તાઓ : 615325