મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમહેકમ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામુ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેકમ શાખા, જિલ્લા પંચાયત આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેકમ)
ફોન નંબર ઈન્ટર કોમ નંબર : - ૧૧૦
મોબાઇલ નંબર ૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦ , ૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨
ફેકસ નંબર ર૪૩૮૯૫

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેકમ-૨૪૩૮૯૫
૯૦૯૯૦૫૦૮૭૦ , ૯૭૨૪૩૨૯૦૧૨
dyddoest.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644035