મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમહેકમ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શ્રી આર કે ભગોરાશાખાનું નામ મહેકમ શાખા
શાખાનું સરનામુ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેકમ શાખા, જિલ્લા પંચાયત આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર​. કે. ભગોરા​
ફોન નંબર ઈન્ટર કોમ નંબર : - ૧૧૦
મોબાઇલ નંબર -
ફેકસ નંબર ર૪૩૮૯૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
<
અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઈ - મેલ
શ્રી આર​. કે. ભગોરા​નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, મહેકમ(ઈ.ચા.)-૨૪૩૮૯૫-dyddoest.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 528512