મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમહેસૂલ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેસૂલ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.એન.ડોડીયા , નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર ૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી કે.એન.ડોડીયાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(મહેસૂલ શાખા)
--૭૫૬૭૦ ૧૭૨૪૯-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 608367