મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમહેસૂલ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શ્રી આર કે ભગોરાશાખાનું નામ મહેસૂલ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર​. કે. ભગોરા​​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,(ઈ.ચા.)
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર -
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી આર​. કે. ભગોરા​નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસૂલ શાખા),(ઈ.ચા.)----

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 530496