મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમહેસૂલ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શ્રી આર કે ભગોરાશાખાનું નામ મહેસુલ શાખા જિલ્લા પંચાયત, આણંદ
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી, અમુલ ડેરી રોડ, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર​. કે. ભગોરા​​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી,(ઈ.ચા.)
ફોન નંબર ૦૨૬૯૨-૨૬૬૩૧૯
મોબાઇલ નંબર -
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી આર​. કે. ભગોરા​નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેશુલશાખા),(ઈ.ચા.)૦ર૬૯ર-૨૬૬૨૬૧---

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524118