મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમહેસૂલ શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહેસૂલ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(મહેસૂલ)
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર ૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦ , ૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
(મહેસૂલ)
--૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦ , ૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨dyddorev@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644086