મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા તારીખ ૧૪/૦૮/૨૦૧૨ સવાર ના ૦૮ કલાક સુધીના
અ .નં. તાલુકાનું નામ અગાઉનો વરસાદ્ષ આજનો વરસાદકુલ વરસાદ મી.મી.
આણંદ ૨૬૩૫૩૩૧૬
ઉમરેઠ ૨૨૫૨૩૨૪૮
બોરસદ ૪૪૦૩૪૪૭૪
આંકલાવ ૪૦૩૨૦૪૨૩
પેટલાદ ૧૯૮૨૨૨૨૦
સોજીત્રા ૨૯૧૫૪૩૪૫
ખંભાત ૪૦૫૧૯૪૨૪
તારાપુર ૨૩૨૪૫૨૭૭
કુલ સરેરાશ૨૪૫૭૨૭૦૨૭૨૭
સરેરાશ:- ૩૪૧- મી.મી. ઇચ.-૧૩.૬૪
વરસાદના આંકડા ચોમાસુ – ૨૦૧૩ (નવે-૨૦૧૩) સુધીના
અ .નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ કુલ વરસાદ મી.મી.
આણંદ ૨૦૧૩૧૧૬૮
ઉમરેઠ ૨૦૧૩ ૮૬૭
બોરસદ ૨૦૧૩ ૧૩૦૬
આંકલાવ ૨૦૧૩ ૧૩૧૫
પેટલાદ ૨૦૧૩ ૭૬૩
સોજીત્રા ૨૦૧૩ ૧૨૬૯
ખંભાત ૨૦૧૩ ૧૫૦૮
તારાપુર ૨૦૧૩ ૧૦૫૨
કુલ સરેરાશ૯૨૪૮
સરેરાશ:- ૧૧૫૬- મી.મી. ઇચ.-૪૬.૨૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643942