મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમલેરીયા શાખાદવાઓની વિગત

દવાઓની વિગત

તાવના દર્દીનો લોહીનો નમુનો એકત્રિત કરી લેબોરેટરી પરિક્ષણ ઘ્વારા જાહેર થયેલ દર્દીને ઉંમર પ્રમાણે ટેબલેટ કલોરોકવીન તથા ટેબલેટ પ્રીમાકવીનની સંપૂર્ણ સારવાર આપવામાં આવે છે.
Dosage as per age groups:
P. vivax infection:
Age in years Tab. Chloroquine (૧૫૦ mg base) Tab. Primaquine (૨.૫ mg}
Single dose Daily dose for Fourteen days
Mg base # Tablets Mg base # Tablets
<૧ ૭૫ ૧/ ૨ Nil Nil
૧- ૪ ૧૫૦ ૨.૫
૫- ૮ ૩૦૦ ૫.૦
૯- ૧૪ ૪૫૦ ૧૦.૦
૧૫ & above ૬૦૦ ૧૫.૦
P. Falciparum infection:
Age in years Day ૧ Day ૨ Day ૩
Tab. Chloroquine (૧૫૦ mg base) Tab. Primaquine (૭.૫ mg} Tab. Chloroquine (૧૫૦ mg base) Tab. Chloroquine (૧૫૦ mg base)
<૧ ૧/૨ ૧/૨ ૧/ ૪
૧- ૪ ૧/ ૨
૫- ૮
૯- ૧૪ ૧ ½
૧૫ & above
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644069