મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આલોક કુલશ્રેષ્ઠ
ફોન નંબર ૨૬૦૬૭૫
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬
ફેકસ નંબર ૦ર૯ર-રપ૯૬૭પ
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી આલોક કુલશ્રેષ્ઠ જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી૨૬૦૬૭૫-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬amodmo.health.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644188