મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શ્રી એ. પી. કુલશ્રેષ્‍ટ એન.શાખાનું નામ મેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામુ મેલેરીયા શાખા,પથિકાશ્રમ, બીજો માળ રેલ્વેસ્ટેશની સામે,આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી
ફોન નંબર ૨૬૦૬૭૫
મોબાઇલ નંબર૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬
ફેકસ નંબર ૦ર૯ર-રપ૯૬૭પ
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી આલોક કુલશ્રેષ્ઠજિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારી૨૬૦૬૭૫-૭૫૬૭૮ ૭૦૦૦૬amodmo.health.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/10/2017

વપરાશકર્તાઓ : 542099