મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શ્રી એ. પી. કુલશ્રેષ્‍ટ એન.શાખાનું નામ મેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામુ મેલેરીયા શાખા,પથિકાશ્રમ, બીજો માળ રેલ્વેસ્ટેશની સામે,આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી
ફોન નંબર -
ઇન્ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર ૦ર૯ર-રપ૯૬૭પ
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી એ. પી. કુલશ્રેષ્‍ટ જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી--૭૫૬૭૮૭૦૦૦૬amodmo.health.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 528493