મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીમલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શ્રી એ. પી. કુલશ્રેષ્‍ટ એન.શાખાનું નામ મેલેરીયા શાખા
શાખાનું સરનામુ મેલેરીયા શાખા,પથિકાશ્રમ, બીજો માળ રેલ્વેસ્ટેશની સામે,આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી
ફોન નંબર ૦ર૯ર-રપ૯૬૭પ
ઇન્ટર કોમ નંબર -
ફેકસ નંબર ૦ર૯ર-રપ૯૬૭પ
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી એ. પી. કુલશ્રેષ્‍ટ જિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૨૫૯૬૭૫-૭૫૬૭૮૭૦૦૦૬amodmo.health.anand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 520485