મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાગ્રામ સભા

ગ્રામ સભા

ગ્રામ સભામાં ઉપસ્થિત થયેલ ૧ થી ૨૦ તબબ્કાના પ્રશ્નો અને નિકાલની વિગતો
ક્રમ ગ્રામ સભાનો તબબકો અને સમયગાળો રજુ થયેલ પ્રશ્નો નિકાલ થયેલ પ્રશ્નો બાકી રહેલ પ્રશ્નો
પ્રથમ તા.૧૧/૧૦/૦૧ થી ૩૧/૧૦/૦૧ ૧૬૯૪ ૧૬૯૪
બીજો તા.૨૬/૧/૦૨ થી ૧૫/૨/૦૨ ૨૦૩૫ ૨૦૩૫
ત્રીજો તા.૧/૭/૦૨ થી ૨૦/૭/૦૨ ૧૩૭૭ ૧૩૭૭
ચોથો તા.૧૨/૧/૦૩ થી ૨૬/૧/૦૩ ૧૬૬૯ ૧૬૬૯
પાંચમો તા.૧/૫/૦૩ થી ૩૧/૫/૦૩ ૧૫૮૫ ૧૫૮૫
છઠો તા.૩૧/૧૦/૦૩ થી ૬/૧૨/૦૩ ૧૭૮૦ ૧૭૮૦
સાતમો
આઠમો તા.૯/૦થી૧૦/૦૫ તથા ૧/૦૫ થી ૨/૦૫૧૬૧૮ ૧૬૧૮
નવમો તા.૧/૪/૦૫ થી ૩૦/૪/૦૫ ૧૩૩૬ ૧૩૩૬
૧૦ દસમો તા.૧/૧/૦૬ થી ૩૧/૧/૦૬ ૧૫૦૪ ૧૫૦૪
૧૧ અગિયારમો તા.૨૩/૧૨/૦૮ થી ૦૯/૦૧/૦૯ ૨૩૮૩ ૨૩૫૩ ૩૦
૧૨ બારમો તા.૨૯/૫/૦૯ થી ૧૯/૬/૦૯ ૧૩૩૬ ૧૩૨૧ ૧૫
૧૩ તેરમો તા.૧૦/૮/૦૯ થી ૩૧/૮/૦૯ ૧૩૭૬ ૧૨૧૮ ૧૫૮
૧૪ ચૌદમો તા.૧૬/૧૧/૦૯ થી ૩૦/૧૧/૦૯ ૧૦૫૬ ૯૦૧ ૧૭૫
૧૫ પંદરમો તા.૨૭/૧/૧૦ થી ૭/૨/૧૦ ૧૧૧૩ ૯૧૬ ૧૯૭
૧૬ સોળમો તા.૧૫/૫/૧૦ થી ૧૪/૬/૧૦ ૩૯૮ ૩૦૦ ૯૮
૧૭ સત્તરમો તા.૩૧/૧/૧૧ થી ૯/૨/૧૧ ૮૯૨ ૭૧૯ ૧૭૩
૧૮ અઢારમો તા.૨૦/૪/૧૧ થી ૨૦/૫/૧૧
૧૯ ઓંગણીસમો તા. ૧/૭/૧૧ થી ૧૩/૭/૧૧૫૩૫૪૧૯ ૧૧૬
૨૦ વીસમો તા.૨૯/૮/૧૧થી ૧૨/૯/૧૧૬૩૨ ૪૭૮ ૧૫૬
૨૧એકવીસમો તા.૨૦/૪/૧૨ થી ૨૦/૫/૧૨
૨૨બાવીસમો તા.૨૫/૬/૧૨ થી ૩૦/૬/૧૨૫૭૮૨૨૭૩૫૧
૨૩તેવીસમો તા.૨૬/૧૨/૧૨ થી ૩/૧/૧૩
કુલ સરવાળો ૨૪૮૯૭ ૨૩૪૫૦ ૧૪૪૭
નોંધ – (૧) કુલ ૧ થી ૨૩ તબકકાની ગ્રામ સભા યોજાયેલ છે. જેમાં કુલ ૨૪૩૧૯ પ્રશ્નો પુછાયેલ છે. જેમાંથી સ્થળ પર નિકાલ તેમજ ત્યાર બાદ કુલ.૨૩૪૫૦ પ્રશ્નોનો નો નિકાલ થયેલ છે. અને કુલ ૧૪૪૭ પ્રશ્નો બાકી રહેલ છે. (ર) સાતમો તબકકો યોજાયેલ નથી. અને અઢારમો તબકકો ગ્રામ વિકાસવિભાગ ધ્વારા યોજાયેલ હોય માહિતી શુન્ય ગણેલ છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 1/4/2019

વપરાશકર્તાઓ : 634119