મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (પંચાયત)
ફોન નંબર ૨૬૨૩૧૯
મોબાઇલ નંબર ૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦ , ૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨
ફેકસ નંબર -

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (પંચાયત)--૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦ , ૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨dyddopanch@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 608269