મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે.એન.ડોડીયા , નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(પંચાયત)
ફોન નંબર ૨૬૨૩૧૯
મોબાઇલ નંબર ૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨
ફેકસ નંબર -


અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રી કે.એન.ડોડીયાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી(પંચાયત શાખા)--૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨ dyddopanch@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643934