મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી, અમુલ ડેરી રોડ, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતિ અમીબેન બી પટેલ​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૬૯૨-૨૬૬૩૧૯,
મોબાઇલ નંબર -
ફેકસ નંબર -

અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રીમતિ અમીબેન બી પટેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી૦ર૬૯ર-૨૬૬૨૬૧--dyddopanch@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524150