મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીપશુપાલનપશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ હોસ્પિટલ તથા અન્ય સંસ્થાઓમાં સારવાર પામેલા તથા ખસી કરીગ પશુ
વર્ષ -  ર૦૧૧-૧૨
અ.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્પિટલ દવાખાનાનું નામ દાખલ કરેલ પશુઓની સંખ્યા ઇન પેશન્ટ સારવાર પામેલ પશુઓની સંખ્યા
આણંદ પશુ દવાખાના આણંદ તથા કેન્દ્રો ૧૮,૫૩૩
ઉમરેઠ પશુ દવાખાના ઉમરેઠ તથા કેન્દ્રો ૧૦,૩૨૪
બોરસદ પશુ દવાખાના બોરસદ તથા કેન્દ્રો ૧૮,૩૩૭
આંકલાવ પશુ દવાખાના આંકલાવ તથા કેન્દ્રો ૧૧,૭૩૧
પેટલાદ પશુ દવાખાના પેટલાદ તથા કેન્દ્રો ૧૦,૭૧૨
સોજીત્રા પશુ દવાખાના સોજીત્રા તથા કેન્દ્રો ૩,૯૪૩
ખંભાત પશુ દવાખાના ખંભાત તથા કેન્દ્રો ૧૦,૧૮૪
તારાપુર પશુ દવાખાના તારાપુર તથા કેન્દ્રો ૮,૯૧૯

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 544833