મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીપશુપાલનરસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ-ર૦૧૧-૧ર
અ.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્યા
એચ.એસ. ૨૯૦૩૯૧
ઈ.ટી. ----
એફ.એમ.ડી. ૫૯૮૬૦
હડકવા(એ.આર.વી) પોઝીટીવ -----
અન્ય ૩૨૪૭૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644215