મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીપશુપાલનસં૫ર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ પશુપાલન
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ. સ્‍નેહલ જે. પટેલ
ફોન નંબર ૨૬૧૧૩૬
મોબાઇલ નંબર ૯૮૨૫૭ ૫૪૨૫૬
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.ડૉ. સ્‍નેહલ જે. પટેલ નાયબ પશુપાલન નિયામક૨૬૧૧૩૬ -૯૮૨૫૭ ૫૪૨૫૬ dahoanand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644231