મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીપશુપાલનસં૫ર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો.સ્નેહલ એમ પટેલ - નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી
ફોન નંબર ઈન્ટર કોમ નંબર : ૧ર૬
મોબાઇલ નંબર ૯૮૨૫૭૫૪૨૫૬
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.ડો.સ્નેહલ એમ પટેલ - નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રીના.પ.પા.નિ.શ્રી--૯૮૨૫૭૫૪૨૫૬dahoanand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 530515