મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીપશુપાલનસં૫ર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ પશુપાલન
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત પશુપાલન શાખા, અમુલ ડેરી રોડ, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડો.સ્નેહલ એમ પટેલ - નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી
ફોન નંબર રપ૮૧૩૬ ઈન્ટર કોમ નંબર : ૧ર૬
મોબાઇલ નંબર ૯૮૨૫૭૫૪૨૫૬
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.ડો.સ્નેહલ એમ પટેલ - નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રીના.પ.પા.નિ.શ્રી૨૫૮૧૩૬-૯૮૨૫૭૫૪૨૫૬dahoanand@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524171