મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીપશુપાલનશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

વર્ષ-ર૦૧૧-૧૨
અ.નં. તાલુકાનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશુ પાલકોની સંખ્યા નાણાંકીય ખર્ચ
આણંદ ૧. પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્‍ધિ શિબરિ કેમ્પ ૧૩૨૪ ૭૫૪ ૨૪,૦૦૦
ર. પશુ ઉત્પાદકતા શિક્ષણ શિબિર સંખ્યા-૬ --- ૩15 ૯૦૦૦
૩. જિલ્લા કક્ષાની શિબિર સંખ્યા-૧ --- --- ---
૪. તાલુકા કક્ષાની શિબરિ સંખ્યા-૪ --- --- ૬૦૦૦
ઉમરેઠ ૧. પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્‍ધિ શિબરિ ૧૩૨૦ ૫૪૯ ર૪૦૦૦
ર. પશુ ઉત્પાદકતા શિક્ષણ શિબિર સંખ્યા-૬ --- ૩૪૩ ૯૦૦૦
૩. જિલ્લા કક્ષાની શિબિર સંખ્યા --- ૫૫ ૨૫૦૦
૪. તાલુકા કક્ષાની શિબિર સંખ્યા-૪ --- ૪૧૫ ૬૦૦૦
બોરસદ ૧. પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્‍ધિ શિબરિ ૧૭૦૨ ૬૦૨ ર૮૦૦૦
ર. પશુ ઉત્પાદકતા શિક્ષણ શિબિર સંખ્યા-૭ --- ૪૨૪ ૧૦૫૦૦
૩. જિલ્લા કક્ષાની શિબિર --- --- ---
૪. તાલુકા કક્ષાની શિબરિ સંખ્યા-૪ --- ૨૪૨ ૬૦૦૦
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644073