મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીપશુપાલનશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

વર્ષ-ર૦૧૧-૧૨
અ.નં. તાલુકાનું નામ શિબીરનું નામ સારવાર આપેલ જાનવરની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશુ પાલકોની સંખ્યા નાણાંકીય ખર્ચ
આંકલાવ ૧. પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્‍ધિ શિબરિ ૧૦૩૮ ૪૧૬ ર૪૦૦૦
ર. પશુ ઉત્પાદકતા શિક્ષણ શિબિર સંખ્યા-૬ --- --- ૯૦૦૦
૩. જિલ્લા કક્ષાની શિબિર --- --- ---
૪. તાલુકા કક્ષાની શિબરિ સંખ્યા-૩ --- ર૨૬ ૬૦૦૦
પેટલાદ ૧. પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્‍ધિ શિબરિ સંખ્યા-૬ ૧૨૮૨ ૩૯૧ ર૮૦૦૦
ર. પશુ ઉત્પાદકતા શિક્ષણ શિબિર સંખ્યા-૬ --- ૩૫૨ ૯૦૦૦
૩. જિલ્લા કક્ષાની શિબિર --- --- ---
૪. તાલુકા કક્ષાની શિબરિ સંખ્યા-૪ --- ર૦૦ ૬૦૦૦
સોજીત્રા ૧. પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્‍ધિ શિબરિ ૯૯૦ ૨૮૭ ર૪૦૦૦
ર. પશુ ઉત્પાદકતા શિક્ષણ શિબિર --- ૨૭૨ ૯૦૦૦
૩. જિલ્લા કક્ષાની શિબિર --- --- ---
૪. તાલુકા કક્ષાની શિબરિ --- ૪૫૫ ૬૦૦૦
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637723