મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીસહકાર શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
  સહકારી મંડળીઓની નોંધણી કલમ -
 

સહકારી મંડળીઓના પેટા કાયદા કલમ-૧૩

 

સરકારી મંડળીનું એકત્રી કરણ / વિભાજન/રૂપાંન્તર કલમ-૧૭

 

સહકારી મંડળીના સભાસદ બનાવવા કલમ-ર૪

 

નવી સમિતિને દફતર સોંપવા કલમ-૭પ

 

સહકારી મંડળીની વાર્ષિક સાધારણ સભાની મુદત લંબાવવા કલમ-૭૭ /

 

ખાસ સાધારણ સભા કલમ-૭૮

 

સુચિત ખાતેથી નાણાં ઉપાડવાની મંજુરી આપવા.

 

મંડળીની મુલાકાત/ ઈસ્પેકસનની કામગીરી.

 

હિસાબી/વહિવટી કામગીરી.

 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643954