મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સહકાર શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુ મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર. એસ. ડાભી
ફોન નંબર ૦૨૬૯૨-૨૫૫૯૫૨
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૪
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહીવટી અધિકારીનું નામ શાખા નું સરનામું હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ- મેલ
શ્રી આર. એસ. ડાભીમદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર મદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર૦૨૬૯૨-૨૫૫૯૫૨------૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૪-----છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524112