મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સહકાર શાખા સંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સહકાર શાખા
શાખાનું સરનામુ મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટ્રાર
જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર. એસ. ડાભી
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૪
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં વહીવટી અધિકારીનું નામ શાખા નું સરનામું હોદ્દો ફોન નંબર કચેરી ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ- મેલ
શ્રી આર. એસ. ડાભીમદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર મદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર-------૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૪-----

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 544905