મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

ડૉ. સ્નેહલ પટેલ શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ. સ્નેહલ પટેલ
ફોન નંઈન્ટર કોમ નંબર : ૧૫૩ - મોબાઇલ નંબર : ૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૪
ફેક્સ નંબર ૦ર૬૯ર૨૪૩૮૯૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ શાખા નું સરનામુંહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.ડૉ. સ્નેહલ પટેલજિલ્લાપંચાયત આણંદ સમાજ કલ્યાણ શાખાસમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી -(૦૨૬૯૨) ૨૪૩૮૯૫૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૪ddo-and@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 530542