મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

ડૉ. સ્નેહલ પટેલ શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જ્યોતીબેન ગજ્જર
મોબાઇલ નંબર૯૬૩૮૯૭૧૭૨૧
ફેક્સ નંબર ૦ર૬૯ર૨૪૩૮૯૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ શાખા નું સરનામુંહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.જ્યોતીબેન ગજ્જર જિલ્લાપંચાયત આણંદ સમાજ કલ્યાણ શાખાજિલ્લા સમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી-(૦૨૬૯૨) ૨૪૩૮૯૫૯૬૩૮૯૭૧૭૨૧ddo-and@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/12/2017

વપરાશકર્તાઓ : 544909