મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

ડૉ. સ્નેહલ પટેલ શાખાનું નામ સમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું સરદાર પટેલ જિલ્લા પંચાયત ભવન, અમૂલ ડેરી સામે, આણંદ-૩૮૮૦૦૧ ગુજરાત
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી ડૉ. સ્નેહલ પટેલ
ફોન નં(૦૨૬૯૨) ૨૬૬ ૨૬૨ ઈન્ટર કોમ નંબર : ૧૫૩ - મોબાઇલ નંબર : ૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૪
ફેક્સ નંબર ૦ર૬૯ર૨૪૩૮૯૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ શાખા નું સરનામુંહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.ડૉ. સ્નેહલ પટેલજિલ્લાપંચાયત આણંદ સમાજ કલ્યાણ શાખાસમાજ કલ્‍યાણ અધિકારી (૦૨૬૯૨) ૨૬૬૨૬૨(૦૨૬૯૨) ૨૪૩૮૯૫૯૯૦૯૭ ૧૪૫૮૪ddo-and@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524183