મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ મહિલા અને બાળ વિકાસ (આઈ.સી.ડી.એસ.) શાખા


શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ


મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી દક્ષાબેન બી તબીયાર પ્રોગ્રામ ઓફીસર શ્રી, મહિલા અને બાળ વિકાસ, જિલ્લા પંચાયત, આણંદ


ફોન નંબર ઈન્ટરકોમ નંબરઃ- ૧રપ
મોબાઇલ નંબર -
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-રપ૮૧૩૭


અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
૧.શ્રી દક્ષાબેન બી તબીયાર ​પ્રોગ્રામ ઓફીસર, મહિલા અને બાળ વિકાસ, જિલ્લા પંચાયત, આણંદ -૦ર૬૯ર-રપ૮૧૩૭ -po.icda.anand@gamil.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644096