મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંયુક્ત બાળવિકાસ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શ્રીમતી અનિલાબેન પી. શાહશાખાનું નામ મહિલા અને બાળ વિકાસ (આઈ.સી.ડી.એસ.) શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી, અમુલ ડેરી સામે, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતી ડી. જી. ચૌહાણ​, પ્રોગ્રામ ઓફીસર શ્રી, મહિલા અને બાળ વિકાસ, જિલ્લા પંચાયત, આણંદ
ફોન નંબર ૦ર૬૯ર-રપ૮૧૩૭ ઈન્ટરકોમ નંબરઃ- ૧રપ
મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૬૭૭૧૪૭૧
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-રપ૮૧૩૭
અ.નં.વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
૧.શ્રીમતી ડી. જી. ચૌહાણ​પ્રોગ્રામ ઓફીસર, મહિલા અને બાળ વિકાસ, જિલ્લા પંચાયત, આણંદ ૦ર૬૯ર-રપ૮૧૩૭ ૦ર૬૯ર-રપ૮૧૩૭ ૯૪૨૬૭૭૧૪૭૧ po.icda.anand@gamil.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 520537