શાખાની કામગીરી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીશિક્ષણ શાખા શાખાની કામગીરી મકાન વાહન પેશગી શાખા (હિસાબી)

મકાન વાહન પેશગી શાખા (હિસાબી)

અ. નુ. શાખાની કામગીરી
મકાન વાહન પેશગીના હિસાબો નિભાવવા
તાલુકામાંથી મળતા કપાતના ડીડી/ચેકના આધારે ચલણ તૈયાર કરી બેન્કમાં જમા કરાવવા.
ખાતા વાઇઝ પોસ્ટીંગની કામગીરી.
હિસાબો તૈયાર કરી નિયમાનુસાર વ્યાજ ગણતરી પત્રક ઇસ્યુ કરવું.
મુદ્‍લ વ્યાજ ની સંપૂર્ણ કપાત પુરી થયે ના લેણા પ્રમાણપત્ર ઇસ્યુ કરવું.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 639476