શાખાની કામગીરી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીશિક્ષણ શાખા શાખાની કામગીરી પગાર-જુથ વીમા શાખા (હિસાબી)

પગાર-જુથ વીમા શાખા (હિસાબી)

અ. નુ. શાખાની કામગીરી
શૈક્ષણિક (કે.નિ.) તેમજ બીન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના પગાર-ભથ્થા-મેડીકલ એરીયર્સ કન્ટીઝન્સી વગેરે બીલો બનાવી ચુકવવાની કાર્યવાહી
પગારની કપાતો સબંધિત સદરે ચલણથી જમા કરાવવી.
તમામ ૮ તાલુકાના શૈક્ષીણક કર્મચારીઓના જુથ વીમાની બીલો બનાવી ચુકવવાની કાર્યવાહી.
ઇન્કમટેક્ષ કપાત કરી ફોર્મ-૧૬ બનાવવાની કાર્યવાહી.
કેશિયર તરીકે શાખા ઇમ્પ્રેસ્ટની કામગીરી.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637701