શાખાની કામગીરી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીશિક્ષણ શાખા શાખાની કામગીરીગ્રાન્ટ શાખા (હિસાબી)

ગ્રાન્ટ શાખા (હિસાબી)

અ. નુ. શાખાની કામગીરી
પ્રાથમિક શિક્ષકોના પગાર - નિભાવ અનુદાન
શાળા ડેટમ ગ્રાન્ટ.
શાળા ઓરડા મરામત ગ્રાન્ટ.
બાલમંદિર ગ્રાન્ટ
શિષ્યવૃત્તિ ગ્રાન્ટ
એવોર્ડ ગ્રાન્ટ
વિધાસહાયકોના પગાર-ભથ્થાની ગ્રાન્ટ
શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી
શાળા સ્વચ્છતા સંકુલ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637822