શાખાની કામગીરી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીશિક્ષણ શાખા શાખાની કામગીરી અન્ય કામગીરી શાખા (હિસાબી)

અન્ય કામગીરી શાખા (હિસાબી)

અ. નુ. શાખાની કામગીરી
પી.આર.સી. પારાની કામગીરી
એ.જી.ઓડીટ પારાની કામગીરી
લોકલફંડના પારાની કામગીરી
અંદાપત્ર તૈયાર કરવાની કામગીરી

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 639474