શાખાની કામગીરી
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીશિક્ષણ શાખા શાખાની કામગીરી રજીસ્ટ્રી શાખા (વહિવટ)

રજીસ્ટ્રી શાખા (વહિવટ)

અ. નુ. શાખાની કામગીરી
આવક રજીસ્ટરમાં ટપાલની નોંધ કરી સબંધિત શાખાને સહી લઇ આપવી.
જાવક રજીસ્ટર નિભાવવું ટપાલ ટીકીટોની નોંધ કરવી.
અન્ય કચેરી પાસેથી, શાખાઓ પાસેથી ટપાલો સ્વીકારવી.
સર્વીસ સ્ટેમ્પની માંગણી કરવી.
રજીસ્ટર એ.ડી., યુ.પી.સી. તથા પરીપત્રોની કામગીરી
જુદા જુદા પત્રોના રજીસ્ટરો નિભાવવા

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 637817