મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીશિક્ષણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

સી.પી. જાદવશાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી, અમુલ ડેરી રોડ, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.પી.પરમાર (પ્રાથમિક શિક્ષણઅધિકારી)
ફોન નંબર ૦૨૬૯૨ ૨૫૮૧૦૫
મોબાઇલ નંબર -
ફેકસ નંબર ૦૨૬૯૨ ૨૪૩૮૯૫
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ઼ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ-મેલ
૧.શ્રી એમ.પી.પરમાર નાયબ જીલ્લા પ્રાથમિક શીક્ષ્નાધિકારી૦૨૬૯૨ ૨૫૮૧૦૫૦૨૬૯૨ ૨૪૩૮૯૫ -dpcanand1@gmail.com
૨.શ્રી વી.યુ. સૈયદ(ઈ. ચા.)હિશાબી અધિકારી ૦૨૬૯૨ ૨૫૮૧૦૫૦૨૬૯૨ ૨૪૩૮૯૫ ૯૭૨૪૮૮૧૨૪૯dpeo_anand@yahoo.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 520556