મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીશિક્ષણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શ્રી એમ.પી.પરમારશાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ.પી.પરમાર (પ્રાથમિક શિક્ષણઅધિકારી)
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૯ ૭૧૬૫૩
ફેકસ નંબર -
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ઼ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ-મેલ
૧.શ્રી એમ.પી.પરમારનાયબ જીલ્લા પ્રાથમિક શીક્ષ્નાધિકારી-૦૨૬૯૨ ૨૪૩૮૯૫ ૯૯૦૯૯ ૭૧૬૫૩dpcanand1@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 1/4/2019

વપરાશકર્તાઓ : 634126