મુખપૃષ્ઠશાખાઓની માહિતીશિક્ષણ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન,
ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા,
બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી નિવેદિતાબેન ચૌધરી
ફોન નંબર ૨૬૩૨૦૫
મોબાઇલ નંબર ૯૯૦૯૯ ૭૧૬૫૩
ફેકસ નંબર -


શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ઼ો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ-મેલ
૧.શ્રી નિવેદિતાબેન ચૌધરી નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૨૬૩૨૦૫૦૨૬૯૨ ૨૪૩૮૯૫ ૯૯૦૯૯ ૭૧૬૫૩ dpcanand1@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644110