મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

ક્રમ  તાલુકો  ગામનુ નામ  શિક્ષકનું નામ  શાળા 
આણંદ  સારસા  ધર્મિષ્ઠાબેન દેસાઈભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
આણંદ  સારસા  નટવરભાઈ બળવંતભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
આણંદ  સારસા  શર્મિષ્ઠાબેન બાલગીર ગોસાઈ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
આણંદ  સારસા  વિપીનભાઈ છીનુભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
આણંદ  સારસા  પિનાકીન ઓચ્છવલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
આણંદ  સારસા  ગુલાબસિંહ દિપસીંહ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
આણંદ  સારસા  રમણભાઈ સબુરભાઈ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
આણંદ  સારસા  શારદાબેન નરસિંહભાઈ ગજેરા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
આણંદ  સારસા  પોપટભાઈ નરસિંહભાઈ કતબા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૧૦ આણંદ  સારસા  જયોતિબેન વસંતભાઈ ગોહિલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૧૧ આણંદ  સારસા  નિલેશકુમાર વલ્યિમભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૧૨ આણંદ  સારસા  ઈન્દીરાબેન નરહરીપ્રસાદ જોષી  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૧૩ આણંદ  સારસા  રસીદાબેન આદમભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૧૪ આણંદ  સારસા  નયનાબેન મૂળશંકર પંડયા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૧૫ આણંદ  સારસા  નયનાબેન ગોરધનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૧૬ આણંદ  સારસા  ભાવનાબેન મનુભાઈ શાહ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૧૭ આણંદ  સારસા  જયોતીકાબેન રમેશભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૧૮ આણંદ  સારસા  ઈન્દીરાબેન મોતીભાઈ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૧૯ આણંદ  સારસા  સંગીતાબેન વાડીલાલ સોની  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૨૦ આણંદ  સારસા  શિલ્પાબેન જશવંતલાલ શાહ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૨૧ આણંદ  સારસા  રશ્મિકાબેન વપિીનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૨૨ આણંદ  સારસા  શશીકાન્તભાઈ ખેમચંદ રાણા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૨૩ આણંદ  સારસા  રૂથબેન પરસોત્તમભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૨૪ આણંદ  સારસા  ભાનુમતીબેન કાંતીલાલ ઠકકર  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૨૫ આણંદ  સારસા  ઉર્મીલાબેન સેમ્યુલભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૨૬ આણંદ  સારસા  કોકીલાબેન ગણપતસિંહ ચાવડા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૨૭ આણંદ  સારસા  જયોતીબેન કેશવભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૨૮ આણંદ  સારસા  હર્ષાબેન રમેન્દ્રકમુાર ચોકસી  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૨૯ આણંદ  સારસા  વસંતભાઈ જેસંગભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૩૦ આણંદ  સારસા  પુષ્પાબેન રમેશભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૩૧ આણંદ  સારસા  જનકસિંહ ગરિવતસિંહ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૩૨ આણંદ  સારસા  રીપલબેન સુરેન્દ્રકુમાર દરજી  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૩૩ આણંદ  સારસા  અલ્પાકુમારી જયંતકુમાર વાળા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૩૪ આણંદ  સારસા  જયોતિકાબેન રસિકલાલ મસ્ત્રિી  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૩૫ આણંદ  સારસા  મુકેશકુમાર ભીખાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૩૬ આણંદ  સારસા  શ્યામકુમાર વ્યાસ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૩૭ આણંદ  સારસા  રંજનબેન આર. પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૩૮ આણંદ  સારસા  અનસુયાબેન એ. પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૩૯ આણંદ  સારસા  નયનાબેન એસ. પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૪૦ આણંદ  સારસા  અંજુબેન કે. મહેતા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૪૧ આણંદ  સારસા  પ્રફુલ્લાબેન જી. જાડેજા  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૪૨ આણંદ  બેડવા  ચંદુભાઈ સોમાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૪૩ આણંદ  બેડવા  સવિતાબેન દેવજીભાઈ ખ્રિસ્તી  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૪૪ આણંદ  બેડવા  લલીતાબેન પુનમભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૪૫ આણંદ  બેડવા  ફુલ્કેરીયાબેન લુકાસભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૪૬ આણંદ  બેડવા  સુલેમાનભાઈ આદમભાઈ ધાંચી  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૪૭ આણંદ  બેડવા  જોસેફભાઈ જોનભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૪૮ આણંદ  બેડવા  મંજુલાબેન બુધાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૪૯ આણંદ  બેડવા  અંબાબેન કરસનભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૫૦ આણંદ  બેડવા  અન્તુભાઈ કિડીયાભાઈ ડોડીયાર  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૫૧ આણંદ  બેડવા  મધુકાન્તાબેન મોતીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૫૨ આણંદ  બેડવા  આનંદીબેન દુધાભાઈ ડાભી  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૫૩ આણંદ  બેડવા  નિર્મળાબેન મણીભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૫૪ આણંદ  બેડવા  શાન્તાબેન હિરાલાલ રોહીત  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૫૫ આણંદ  બેડવા  ભાવનાબેન મણીભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૫૬ આણંદ  બેડવા  સુનીતાબેન અંતોનભાઈ ભાટીયા  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૫૭ આણંદ  બેડવા  સેજલબેન જોનભાઈ જાદવ  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૫૮ આણંદ  બેડવા  રીટાબેન મગનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબેડવા 
૫૯ આણંદ  સારસા  પારૂલબેન ધ્રુવકુમાર પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૬૦ આણંદ  સારસા  અલ્પેશભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસારસા 
૬૧ આણંદ  ખેરડા  રતિલાલ બીજલભાઈ તળપદા  પ્રાથમિક શાળાખેરડા 
૬૨ આણંદ  ખેરડા  મંજુલાબેન એમ. મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાખેરડા 
૬૩ આણંદ  ખેરડા  પાર્વતીબેન જે .પરમાર  પ્રાથમિક શાળાખેરડા 
૬૪ આણંદ  ખેરડા  વિક્રમસિંહ એમ. પરમાર  પ્રાથમિક શાળાખેરડા 
૬૫ આણંદ  ખેરડા  વિઠ્ઠલભાઈ રાયજીભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાખેરડા 
૬૬ આણંદ  ખેરડા  વનિતાબેન મોહનભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાખેરડા 
૬૭ આણંદ  ખેરડા  શિલ્પાબેન મથુરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાખેરડા 
૬૮ આણંદ  ખેરડા  આશષકિુમાર વસ્તાભાઈ પ્રણામી  પ્રાથમિક શાળાખેરડા 
૬૯ આણંદ  ખેરડા  ગિરીશભાઈ બકોરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાખેરડા 
૭૦ આણંદ  ખંભોળજ  જશવંતલાલ પ્રભાશંકર પુરોહીત  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૭૧ આણંદ  ખંભોળજ  શારદાબેન હરમાનભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૭૨ આણંદ  ખંભોળજ  ગીતાબેન હરમાનભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૭૩ આણંદ  ખંભોળજ  શર્મિષ્ઠાબેન મનુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૭૪ આણંદ  ખંભોળજ  નવીનચંદ્ર ઈશ્વરભાઈ વણકર  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૭૫ આણંદ  ખંભોળજ  કિરીટકુમાર રમણભાઈ મહેરા  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૭૬ આણંદ  ખંભોળજ  પ્રજ્ઞાબેન વિનુભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૭૭ આણંદ  ખંભોળજ  કિર્તીબેન કાંતિલાલ રાણા  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૭૮ આણંદ  ખંભોળજ  પ્રિયલબેન સુરેશભાઈ વૈદ્ય  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૭૯ આણંદ  ખંભોળજ  ઈન્દુબેન કનૈયાલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૮૦ આણંદ  ખંભોળજ  પ્રજ્ઞાબેન બિહારીલાલ દવે  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૮૧ આણંદ  ખંભોળજ  વાસંતીબેન ડાહયાભાઈ રોહીત  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૮૨ આણંદ  ખંભોળજ  વનલત્તાબેન રજનીકાંત કિ્રશ્ચિયન  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૮૩ આણંદ  ખંભોળજ  રમીલાબેન હિરાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૮૪ આણંદ  ખંભોળજ  કિરણબેન ચેતનકુમાર શાહ  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૮૫ આણંદ  ખંભોળજ  મંજુલાબેન સોમાભાઈ મહેરા  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૮૬ આણંદ  ખંભોળજ  કામીનીબેન જશવંતલાલ પુરોહીત  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૮૭ આણંદ  ખંભોળજ  રશ્મતિાબેન સોમાભાઈ વણકર  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૮૮ આણંદ  ખંભોળજ  હંસાબેન હરમાનભાઈ મારૂ  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૮૯ આણંદ  ખંભોળજ  રાવલ વંદનાબેન ચીમનલાલ  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૯૦ આણંદ  ખંભોળજ  પટેલ જયપ્રકાશ ધીરજભાઈ  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૯૧ આણંદ  ખંભોળજ  મેકવાન નિમિષાબેન ઈશ્વરભાઈ  પ્રાથમિક શાળા ખંભોળજ 
૯૨ આણંદ  ખાનપુર  મહેશભાઈ ભગવાનદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાખાનપુર 
૯૩ આણંદ  ખાનપુર  ઉષાબેન ભાઈલાલભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાખાનપુર 
૯૪ આણંદ  ખાનપુર  બાબુભાઈ માંદાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાખાનપુર 
૯૫ આણંદ  ખાનપુર  સરુપસિંહ કાુયાભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાખાનપુર 
૯૬ આણંદ  ખાનપુર  શર્મિષ્ઠાબેન મોહનભાઈ પંચાલ  પ્રાથમિક શાળાખાનપુર 
૯૭ આણંદ  ખાનપુર  ખુમાભાઈ જવાનભાઈ બારીઆ  પ્રાથમિક શાળાખાનપુર 
૯૮ આણંદ  ખાનપુર  મહેશભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાખાનપુર 
૯૯ આણંદ  ખાનપુર  વીણાબેન નારણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાખાનપુર 
૧૦૦ આણંદ  વાડીનાથપુરા  ભૂપેન્દ્રભાઈ ઉમેદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવાડીનાથપુરા 
૧૦૧ આણંદ  વાડીનાથપુરા  સ્નેહાબેન અરવિંદભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવાડીનાથપુરા 
૧૦૨ આણંદ  વાડીનાથપુરા  વર્ષાબેન ધુળાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવાડીનાથપુરા 
૧૦૩ આણંદ  વાડીનાથપુરા  સ્મિતાબેન સોમાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવાડીનાથપુરા 
૧૦૪ આણંદ  વાડીનાથપુરા  હાર્દિતકુમાર સુરેશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવાડીનાથપુરા 
૧૦૫ આણંદ  ભોઈપુરા  બાબુભાઈ બળવંતભાઈ ભોઈ  પ્રાથમિક શાળાભોઈપુરા 
૧૦૬ આણંદ  ભોઈપુરા  બિ્રજેશકુમાર શંકરભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાભોઈપુરા 
૧૦૭ આણંદ  રાસનોલ  ઘનશ્યામભાઈ રામજીભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૦૮ આણંદ  રાસનોલ  નયનાબેન કાળીદાસ પંચાલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૦૯ આણંદ  રાસનોલ  અલ્પેશકુમાર જોનભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૧૦ આણંદ  રાસનોલ  કલ્પનાબેન ભુલાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૧૧ આણંદ  રાસનોલ  મોહંમદસાકીરહુસૈન મોહંમદઈસ્લામ મનસુરી  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૧૨ આણંદ  રાસનોલ  કલ્પનાબેન ફુલાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૧૩ આણંદ  રાસનોલ  દિપીકાબેન પ્રવણિસિંહ ગોહેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૧૪ આણંદ  રાસનોલ  હિરલકુમાર કનુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૧૫ આણંદ  રાસનોલ  શિલ્પાબેન ઉમેદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૧૬ આણંદ  રાસનોલ  ફિદેશબેન વિલિયમભાઈ કિ્રશ્ચિયન  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૧૭ આણંદ  રાસનોલ  કમળાબેન હીરાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૧૮ આણંદ  રાસનોલ  સ્નેહલબેન ડાહયાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૧૯ આણંદ  રાસનોલ  મનિષાબેન જોનભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૨૦ આણંદ  રાસનોલ  ઈલાબેન ખેંગારભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૨૧ આણંદ  રાસનોલ  ટ્રીઝાબેન સોમચંદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૨૨ આણંદ  રાસનોલ  મીનાકુમારી ભીખાલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૨૩ આણંદ  રાસનોલ  કીરીટકુમાર અંબાલાલ સુથાર  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૨૪ આણંદ  રાસનોલ  દીનાબેન સીરીલભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૨૫ આણંદ  રાસનોલ  પિનાકીનભાઈ તિમોથીભાઈ જાદવ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૨૬ આણંદ  રાસનોલ  યશસ્વીનીબેન પ્રશાંતકુમાર ભટૃ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૨૭ આણંદ  રાસનોલ  અમિતકુમાર શશીકાંત પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૨૮ આણંદ  રાસનોલ  કાભઈભાઈ ત્રિભોવનદાસ ખાંટ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૨૯ આણંદ  રાસનોલ  કેશરીસિંહ જશભાઈ પઢિયાર  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૩૦ આણંદ  રાસનોલ  શબ્બીરભાઈ ઈસુબભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૩૧ આણંદ  રાસનોલ  ફલોરેન્સબેન સેમ્યુઅલ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૩૨ આણંદ  રાસનોલ  સિલ્વીયાબેન કાંતિલાલ કિ્રશ્ચિયન  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૩૩ આણંદ  રાસનોલ  સેલીન અરવિંદભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૩૪ આણંદ  રાસનોલ  સરિતાબેન હરગોવિંદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૩૫ આણંદ  રાસનોલ  પારેખ સોનલબેન નટવરભાઈ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૩૬ આણંદ  રાસનોલ  કમલેશભાઈ પરસોત્તમભાઈ રોહિત  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૩૭ આણંદ  રાસનોલ  મહીડા સુમિત્રાબેન રણછોડભાઈ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૩૮ આણંદ  રાસનોલ  મતિેષકુમાર જશુભાઈ શાહ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૩૯ આણંદ  રાસનોલ  દક્ષાબેન મણીલાલ રવધિવન  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૪૦ આણંદ  રાસનોલ  રેખાબેન રમેશભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૪૧ આણંદ  રાસનોલ  પજ્ઞાબેન ચંદ્રશંકર પંડયા  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૪૨ આણંદ  રાસનોલ  અશ્વિનકુમાર ભીખાલાલ પંચાલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૪૩ આણંદ  રાસનોલ  હિતેશભાઈ નરેન્દ્રભાઈ જોષી  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૪૪ આણંદ  રાસનોલ  રાજેન્દ્રભાઈ હરિભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૪૫ આણંદ  રાસનોલ  અંજનાબેન ચંદ્રકાંતભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૪૬ આણંદ  રાસનોલ  મુકેશભાઈ બચુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૪૭ આણંદ  રાસનોલ  નિમિષાબેન અંબાલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૪૮ આણંદ  રાસનોલ  મનીષાબેન મોહનભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૪૯ આણંદ  રાસનોલ  બિ્રજેશભાઈ ઈન્દ્રવદનભાઈ બ્રહમભટૃ  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૫૦ આણંદ  રાસનોલ  મિતાબેન મહેન્દ્રભાઈ જોષી  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૫૧ આણંદ  રાસનોલ  હરિશભાઈ પશાભાઈ હરિજન  પ્રાથમિક શાળારાસનોલ 
૧૫૨ આણંદ  ચીખોદરા  જીવીબેન ગાંગાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૫૩ આણંદ  ચીખોદરા  ઈન્દીરાબેન ચતુરભાઈ પટલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૫૪ આણંદ  ચીખોદરા  હંસાબેન નારણભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૫૫ આણંદ  ચીખોદરા  સોમાભાઈ રણછોડભાઈ રોહીત  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૫૬ આણંદ  ચીખોદરા  અલકાબેન રણછોડભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૫૭ આણંદ  ચીખોદરા  કોકીલાબેન જયરામભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૫૮ આણંદ  ચીખોદરા  દર્શનાબેન યોગશભાઈ શાહ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૫૯ આણંદ  ચીખોદરા  મીનાબેન અંબાલાલ ભાવસાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૬૦ આણંદ  ચીખોદરા  સોનલબેન એફ્રાઈમભાઈ કિશ્ચિયન  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૬૧ આણંદ  ચીખોદરા  મીનાબેન થોમસભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૬૨ આણંદ  ચીખોદરા  ચંદુભાઈ ગુલાબચંદ દોશી  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૬૩ આણંદ  ચીખોદરા  ભાવનાબેન કાંતિલાલ પંડયા  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૬૪ આણંદ  ચીખોદરા  અંજનાબેન રમણલાલ દરજી  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૬૫ આણંદ  ચીખોદરા  સંગીતાબેન મંગળભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૬૬ આણંદ  ચીખોદરા  પલ્લવીબેન મનુભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૬૭ આણંદ  ચીખોદરા  પન્નાબેન સખીદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૬૮ આણંદ  ચીખોદરા  હંસાબેન બાબુભાઈ ગોર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૬૯ આણંદ  ચીખોદરા  સુશીલાબેન ફુલાભાઈ ભોઈ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૭૦ આણંદ  ચીખોદરા  શકુન્તલાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૭૧ આણંદ  ચીખોદરા  કમળાબેન અંતોનભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૭૨ આણંદ  ચીખોદરા  સરોજબેન જયંતિભાઈ કાછિયા  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૭૩ આણંદ  ચીખોદરા  તરૂલતાબેન મગનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૭૪ આણંદ  ચીખોદરા  ગીતાબેન દશરથભાઈ ત્રિવેદી  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૭૫ આણંદ  ચીખોદરા  હંસાબેન દેવશંકર પંડયા  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૭૬ આણંદ  ચીખોદરા  જયશ્રીબેન શાંતિલાલ ઉપાઘ્યાય  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૭૭ આણંદ  ચીખોદરા  અલ્કાબેન બાબુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૭૮ આણંદ  ચીખોદરા  હસુમતીબેન દાનિયેલભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૭૯ આણંદ  ચીખોદરા  રેણુકાબેન મનુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૮૦ આણંદ  ચીખોદરા  જશુભાઈ રૂડાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૮૧ આણંદ  ચીખોદરા  બબુબેન ગોરાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૮૨ આણંદ  ચીખોદરા  રીટાબેન ખાનદાસ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૮૩ આણંદ  ચીખોદરા  અલ્કેશકુમાર ઉમેદભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૮૪ આણંદ  ચીખોદરા  ભાનુભાઈ મૂળજીભાઈ રોહિત  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૮૫ આણંદ  ચીખોદરા  રશ્મકિાન્ત ડાહયાભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૮૬ આણંદ  ચીખોદરા  ફાલ્ગુનીબેન પોપટલાલ કકકડ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૮૭ આણંદ  ચીખોદરા  નીતાબેન અમરસિંહ ઝાલા  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૮૮ આણંદ  ચીખોદરા  રમીલાબેન કોદરલાલ જોષી  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૮૯ આણંદ  ચીખોદરા  પ્રવિણાબેન બાબુભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૯૦ આણંદ  ચીખોદરા  લ૧મીબા બાલુસિંહ ચાવડા  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૯૧ આણંદ  ચીખોદરા  હીનાબેન સનતભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૯૨ આણંદ  ચીખોદરા  અંજનાબેન ડાહયાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૯૩ આણંદ  ચીખોદરા  શારદાબેન પૂનમભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૯૪ આણંદ  ચીખોદરા  મીનાબેન ચતુરભાઈ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૯૫ આણંદ  ચીખોદરા  સેજલબેન અરવિંદભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૯૬ આણંદ  ચીખોદરા  શર્મિષ્ઠાબેન બાપુલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૯૭ આણંદ  ચીખોદરા  ભારતીબેન ત્રિભોવનદાસ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૯૮ આણંદ  ચીખોદરા  મહેશભાઈ ગોવિંદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૧૯૯ આણંદ  ચીખોદરા  મહેશભાઈ રમણભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૨૦૦ આણંદ  ચીખોદરા  મીતાબેન કાલીદાસ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૨૦૧ આણંદ  ચીખોદરા  દિલિપભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૨૦૨ આણંદ  ચીખોદરા  ફૂલકેરિયાબેન સ્તેફાનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૨૦૩ આણંદ  ચીખોદરા  ડેનસિભાઈ રવકિાંતભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૨૦૪ આણંદ  ચીખોદરા  કુસુમબેન સીરીલભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૨૦૫ આણંદ  ચીખોદરા  મીતાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૨૦૬ આણંદ  ચીખોદરા  મિતલબેન મનુભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાચીખોદરા 
૨૦૭ આણંદ  ઓડ  જયેન્દ્રપ્રસાદ મનસુખરામ જોષી  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૦૮ આણંદ  ઓડ  ભૂપતભાઈ ઈશ્વરભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૦૯ આણંદ  ઓડ  યોગેશકુમાર જયંતિલાલ શાહ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૧૦ આણંદ  ઓડ  પિયુષકુમાર નટવરલાલ પંડયા  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૧૧ આણંદ  ઓડ  જયંતિભાઈ ગોકળભાઈ બારોટ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૧૨ આણંદ  ઓડ  અમીતકુમાર જે .પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૧૩ આણંદ  ઓડ  સુમનબેન પરસોત્તમભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૧૪ આણંદ  ઓડ  મમતાબેન જેઠાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૧૫ આણંદ  ઓડ  રણછોડભાઈ અદેસંગભાઈ ચાવડા  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૧૬ આણંદ  ઓડ  મીતલબેન આલ્બર્ટભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૧૭ આણંદ  ઓડ  હિરેનકુમાર ડાહયાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૧૮ આણંદ  ઓડ  કુંજનબેન ભાઈલાલભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૧૯ આણંદ  ઓડ  મીનાક્ષીબેન ચુનીલાલ સોની  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૨૦ આણંદ  ઓડ  નયનાબેન મથુરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૨૧ આણંદ  ઓડ  નયનાબેન રાયમુન્દભાઈ જાદવ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૨૨ આણંદ  ઓડ  જીગીશાબેન અશ્વિનભાઈ શાહ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૨૩ આણંદ  ઓડ  સુધાબેન રમણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૨૪ આણંદ  ઓડ  મિનાક્ષીબેન ભગવાનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૨૫ આણંદ  ઓડ  જયોતબિેન સોમાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૨૬ આણંદ  ઓડ  રાવજીભાઈ વાઘજીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૨૭ આણંદ  ઓડ  જયાબેન રમેશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૨૮ આણંદ  ઓડ  સંગીતાબેન છગનભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૨૯ આણંદ  ઓડ  નલિનીબેન નવસુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૩૦ આણંદ  ઓડ  નીલાબેન એફ્રાઈમભાઈ કિ્રશ્ચયિન  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૩૧ આણંદ  ઓડ  લલીતાબેન બાબુભાઈ ખ્રિસ્તી  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૩૨ આણંદ  ઓડ  વૈશાલીબેન બેચરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૩૩ આણંદ  ઓડ  ભાવનાબેન વિઠૃલભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૩૪ આણંદ  ઓડ  ઈલાબેન પ્રકાશભાઈ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૩૫ આણંદ  ઓડ  વાસુદેવભાઈ બેચરભાઈ બારોટ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૩૬ આણંદ  ઓડ  વર્ષાબેન જોનભાઈ કિ્રશ્ચિયન  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૩૭ આણંદ  ઓડ  રાકેશભાઈ મનુભાઈ સુતરીયા  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૩૮ આણંદ  ઓડ  ખાંભુ કાશીબેન જેઠાલાલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૩૯ આણંદ  ઓડ  અરવિંદભાઈ જશવંતભાઈ અહિમકર  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૪૦ આણંદ  ઓડ  ખાંટ રતિલાલ કાનાભાઈ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૪૧ આણંદ  ઓડ  ઠાકોર રામાભાઈ જીવાભાઈ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૪૨ આણંદ  ઓડ  શાહ મનિષાબેન કનૈયાલાલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૪૩ આણંદ  ઓડ  હિનાબેન પુંજાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૪૪ આણંદ  ઓડ  પટેલ દર્શનાબેન જગદીશભાઈ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૪૫ આણંદ  ઓડ  દેવેન્દ્રકુમાર ઈશ્વરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૪૬ આણંદ  ઓડ  રાકેશકુમાર રસિકભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૪૭ આણંદ  ઓડ  રોબર્ટભાઈ સિમોનભાઈ ખ્રિસ્તી  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૪૮ આણંદ  ઓડ  પન્નાબેન લાભશંકર રાવલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૪૯ આણંદ  ઓડ  અનલિકુમાર પુંજાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૫૦ આણંદ  ઓડ  અનિષાબેન આલ્બર્ટભાઈ કિ્રશ્ચિયન  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૫૧ આણંદ  ઓડ  અરૂણાબેન અમૃતલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઓડ 
૨૫૨ આણંદ  કણભાઈપુરા  વિમળાબેન લાલદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૫૩ આણંદ  કણભાઈપુરા  મીનાબેન જશવંતભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૫૪ આણંદ  કણભાઈપુરા  રશ્મિતાબેન જયંતિભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૫૫ આણંદ  કણભાઈપુરા  અલ્કાબેન જયંતિભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૫૬ આણંદ  કણભાઈપુરા  ભુપેન્દભાઈ અંબાલાલ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૫૭ આણંદ  કણભાઈપુરા  રેણુકાબેન સોમાભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૫૮ આણંદ  કણભાઈપુરા  મીનાબેન અર્જુનસિંહ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૫૯ આણંદ  કણભાઈપુરા  જશવંતસિંહ ભુદરસિંહ ઠાકોર  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૬૦ આણંદ  કણભાઈપુરા  નયનાબેન મિખાયેલ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૬૧ આણંદ  કણભાઈપુરા  નિશાબેન નવીનચંદ્ર પારેખ  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૬૨ આણંદ  કણભાઈપુરા  અર્પિતા સેમ્યુલ રોય  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૬૩ આણંદ  કણભાઈપુરા  શૈલેષકુમાર જયંતિભાઈ પંચાલ  પ્રાથમિક શાળાકણભાઈપુરા 
૨૬૪ આણંદ  કુંજરાવ  દીનાબેન મથુરભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૬૫ આણંદ  કુંજરાવ  ઉષાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૬૬ આણંદ  કુંજરાવ  ચંદિ્રકાબેન જીવણલાલ સુથાર  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૬૭ આણંદ  કુંજરાવ  જયોત્સનાબેન વિષ્ણુપ્રસાદ સુથાર  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૬૮ આણંદ  કુંજરાવ  સંઘ્યાબેન રમણભાઈ સુથાર  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૬૯ આણંદ  કુંજરાવ  ચંદિ્રકાબેન જસવંતગીર ગોસાઈ  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૭૦ આણંદ  કુંજરાવ  ઉર્મિલાબેન ડાહયાભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૭૧ આણંદ  કુંજરાવ  નયનાબેન બિહારીલાલ શાહ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૭૨ આણંદ  કુંજરાવ  નીરૂબેન મણીલાલ પંચાલ  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૭૩ આણંદ  કુંજરાવ  શર્મિલાબેન રામજીભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૭૪ આણંદ  કુંજરાવ  મહેશભાઈ શનાભાઈ દરજી  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૭૫ આણંદ  કુંજરાવ  જાગૃતિબેન જશવંતલાલ દરજી  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૭૬ આણંદ  કુંજરાવ  છાયાબેન અશ્વિનકુમાર ઉપાઘ્યાય  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૭૭ આણંદ  કુંજરાવ  જુલીયસ મસ્કરેન્હસ જેન  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૭૮ આણંદ  કુંજરાવ  કિરીટકુમાર ગુલાબસિંહ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૭૯ આણંદ  કુંજરાવ  બાબુભાઈ ભીખાભાઈ લુહાર  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૮૦ આણંદ  કુંજરાવ  બળદેવભાઈ પ્રતાપભાઈ સોઢાપરમાર  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૮૧ આણંદ  કુંજરાવ  સંદીપકુમાર નટુભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૮૨ આણંદ  કુંજરાવ  નિતેશકુમાર નવીનચંદ્ર ત્રિવેદી  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૮૩ આણંદ  કુંજરાવ  હેમાંગિનીબેન રાજેશકુમાર શાહ  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૮૪ આણંદ  કુંજરાવ  પટેલ મયુરભાઈ કાંતિભાઈ  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૨૮૫ આણંદ  ત્રણોલ  જમાલભાઈ ગફુરભાઈ મન્સુરી  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૮૬ આણંદ  ત્રણોલ  મદીનાબેન જમાલભાઈ મન્સુરી  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૮૭ આણંદ  ત્રણોલ  મંજુલાબેન મંગળભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૮૮ આણંદ  ત્રણોલ  મનિષાબેન કાંતીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૮૯ આણંદ  ત્રણોલ  ગીતાબેન હર્ષદરાય પંડયા  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૯૦ આણંદ  ત્રણોલ  માણેકબેન દાનાભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૯૧ આણંદ  ત્રણોલ  મંજુલાબેન ભઈજીભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૯૨ આણંદ  ત્રણોલ  હેમલત્તાબેન મણીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૯૩ આણંદ  ત્રણોલ  સોમાભાઈ શંકરભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૯૪ આણંદ  ત્રણોલ  હેમાબેન ઉમેદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૯૫ આણંદ  ત્રણોલ  સરોજબેન રાયજીભાઈ રાવળ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૯૬ આણંદ  ત્રણોલ  શરિીનબેન સલીમભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૯૭ આણંદ  ત્રણોલ  વિદ્યાબેન ઝવેરભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૯૮ આણંદ  ત્રણોલ  ભાવનાબેન નરસિંહભાઈ શર્મા  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૨૯૯ આણંદ  ત્રણોલ  દશરથભાઈ ડાહયાભાઈ સોઢાપરમાર  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૦૦ આણંદ  ત્રણોલ  મરીયમબેન નટુભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૦૧ આણંદ  ત્રણોલ  સેજલબેન જગદીશચંદ્ર ભાવસાર  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૦૨ આણંદ  ત્રણોલ  ફાલ્ગુનીબેન જગદીશભાઈ ભાવસાર  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૦૩ આણંદ  ત્રણોલ  તેજલબેન અલ્પેશકુમાર પટેલ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૦૪ આણંદ  ત્રણોલ  કાજલબેન અશોકભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૦૫ આણંદ  ત્રણોલ  કલ્પનાબેન ઈશ્વરદાસ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૦૬ આણંદ  ત્રણોલ  લત્તાબેન છોટાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૦૭ આણંદ  ત્રણોલ  હેતલબેન મહેન્દ્રકુમાર પઢિયાર  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૦૮ આણંદ  ત્રણોલ  હરેશકુમાર કાન્તિભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૦૯ આણંદ  ત્રણોલ  સુમિત્રાબેન ભવરસિંહ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાત્રણોલ 
૩૧૦ આણંદ  કુંજરાવ  જયંતીભાઈ મોહનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૩૧૧ આણંદ  કુંજરાવ  અનિતાબેન પીટરભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૩૧૨ આણંદ  કુંજરાવ  પિનલબેન જગદીશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૩૧૩ આણંદ  કુંજરાવ  કાળીબેન વીરાભાઈ પગી  પ્રાથમિક શાળાકુંજરાવ 
૩૧૪ આણંદ  ગામડી  ફીલીપભાઈ વિલ્યમભાઈ ખ્રિસ્તી  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૧૫ આણંદ  ગામડી  કુમુદબેન ભગુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૧૬ આણંદ  ગામડી  યુનુસભાઈ અબ્દુલભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૧૭ આણંદ  ગામડી  વિનુભાઈ રતીલાલ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૧૮ આણંદ  ગામડી  પુરુષોત્તમભાઈ ધુળાભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૧૯ આણંદ  ગામડી  કમળાબેન મગનભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૨૦ આણંદ  ગામડી  ઈલાબેન ઈમાનુએલ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૨૧ આણંદ  ગામડી  સુશીલાબેન સુરેન્દ્રભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૨૨ આણંદ  ગામડી  સાલોમીબેન સ્તાન્શિભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૨૩ આણંદ  ગામડી  ગુલામરસુલ અલીજીભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૨૪ આણંદ  ગામડી  નીર્મળાબેન પીટરભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૨૫ આણંદ  ગામડી  સુશીલાબેન પીટરભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૨૬ આણંદ  ગામડી  ઈન્દીરાબેન પ્રોતાસભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૨૭ આણંદ  ગામડી  ઉષાબેન છોટાભાઈ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૨૮ આણંદ  ગામડી  લીલાબેન આમબ્ંોસભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૨૯ આણંદ  ગામડી  કુસુમબેન મોહનલાલ પટેલીઆ  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૩૦ આણંદ  ગામડી  મીનાબેન જયંતકુમાર મહેતા  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૩૧ આણંદ  ગામડી  ઈન્દુમતીબેન ફ્રાન્સીસભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૩૨ આણંદ  ગામડી  ગૌરીબેન ગણેશભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૩૩ આણંદ  ગામડી  જયોત્સનાબેન મોતીભાઈ કિ્રસ્ટી  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૩૪ આણંદ  ગામડી  મધુબેન કલ્યાણભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૩૫ આણંદ  ગામડી  વિજયાબેન ડાહયાભાઈ ખ્રિસ્તી  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૩૬ આણંદ  ગામડી  જયોતીકાબેન મોહનભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૩૭ આણંદ  ગામડી  તૃપ્તીબેન વ્રજલાલ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૩૮ આણંદ  ગામડી  સીમાબેન સેમ્યુલભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૩૯ આણંદ  વઘાસી  ઝવેરબેન મકનભાઈ રોહીત  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૪૦ આણંદ  વઘાસી  ઈવેન્જલીના જયાનંદભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૪૧ આણંદ  વઘાસી  રમેશભાઈ અંબાઈદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૪૨ આણંદ  વઘાસી  ઈલાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૪૩ આણંદ  વધાસી  શુશીલાબેન સી.પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવધાસી 
૩૪૪ આણંદ  વઘાસી  સુનામીબેન ગીલ્બર્ટભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૪૫ આણંદ  વઘાસી  સુમીત્રાબેન નાથાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૪૬ આણંદ  વઘાસી  પુષ્પાબેન હીરાલાલ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૪૭ આણંદ  વઘાસી  કોકીલાબેન કાંતીલાલ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૪૮ આણંદ  વઘાસી  સાલોમી આલ્બર્ટ ડાભી  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૪૯ આણંદ  વઘાસી  દક્ષાબેન છોટાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૫૦ આણંદ  વઘાસી  મનહરભાઈ ઉમેદભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૫૧ આણંદ  વઘાસી  રીટાબેન બચુભાઈ ભટૃ  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૫૨ આણંદ  વઘાસી  નિર્મળાબેન અજરામભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૫૩ આણંદ  વઘાસી  રૂપલબેન શાંતિલાલ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૫૪ આણંદ  વઘાસી  સુભાષકુમાર ડાહયાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવઘાસી 
૩૫૫ આણંદ  ગામડી  પુષ્પાબેન વજેસીંગ બ્રમહભટૃ  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૫૬ આણંદ  ગામડી  મંજુલાબેન મુળજીભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૫૭ આણંદ  ગામડી  ઈશ્વરભાઈ એમ. પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૫૮ આણંદ  ગામડી  નૂતનબેન ક્રાન્સીસભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૫૯ આણંદ  ગામડી  કર્નર્ેેલ્યસભાઈ દાઉદભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૬૦ આણંદ  ગામડી  અયુબભાઈ મહંમદભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૬૧ આણંદ  ગામડી  રમાબેન શંભુલાલ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાગામડી 
૩૬૨ આણંદ  કાસોર  અશોકભાઈ પી.પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૬૩ આણંદ  કાસોર  જશુભાઈ સેમ્યુલભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૬૪ આણંદ  કાસોર  પ્રતિમાબેન સેમ્યુલભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૬૫ આણંદ  કાસોર  હેમલત્તાબેન શંકરભાઈ ગોહેલ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૬૬ આણંદ  કાસોર  અશોકભાઈ દાનાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૬૭ આણંદ  કાસોર  ઉર્મિબેન ફિલીપભાઈ દાવલા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૬૮ આણંદ  કાસોર  વનિયકુમાર લલિતચંદ્ર ઘાટડિયા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૬૯ આણંદ  કાસોર  કલ્પેશકુમાર મોહનભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૭૦ આણંદ  કાસોર  અરૂણાબેન મનુભાઈ જોષી  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૭૧ આણંદ  કાસોર  શકુન્તાલબેન શાંતીલાલ પંડયા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૭૨ આણંદ  કાસોર  ઉર્વશીબહેન મહેન્દ્રભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૭૩ આણંદ  કાસોર  સલમાબહેન ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૭૪ આણંદ  કાસોર  બિલ્કીસબેન સલીમહંમદભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૭૫ આણંદ  કાસોર  પ્રિતિબેન એન.શાહ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૭૬ આણંદ  કાસોર  નેહલબેન મહેન્દ્રભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૭૭ આણંદ  કાસોર  કુન્દનબેન અમૃતલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૭૮ આણંદ  કાસોર  દાઉદભાઈ બેર્નાદભાઈ ર્ચાહાણ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૭૯ આણંદ  કાસોર  નીતાબેન વલ્યિમભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૮૦ આણંદ  કાસોર  દિ૧ાીતકુમાર મનુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૮૧ આણંદ  કાસોર  દિપીકાબેન અરવિંદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૮૨ આણંદ  કાસોર  રૂપલબેન પરસોત્તમભાઈ ઝાલા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૮૩ આણંદ  કાસોર  દુષ્યંતકુમાર ચુનીલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૮૪ આણંદ  કાસોર  સુનિલકુમાર કાળીદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૮૫ આણંદ  કાસોર  મહેશભાઈ રણછોડભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૮૬ આણંદ  કાસોર  ચંદિ્રકાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૮૭ આણંદ  કાસોર  ગીતાબેન હરીભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૮૮ આણંદ  કાસોર  કોમલબેન હર્ષદભાઈ જેઠવા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૮૯ આણંદ  કાસોર  રીટાબેન વિનુભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૯૦ આણંદ  કાસોર  કિ્રષ્નાબેન અરવિંદભાઈ પંચાલ  પ્રાથમિક શાળાકાસોર 
૩૯૧ આણંદ  અજરપુરા  વિષ્ણુભાઈ ્રિત્રકમભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૩૯૨ આણંદ  અજરપુરા  ઈન્દુબેન ગોરધનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૩૯૩ આણંદ  અજરપુરા  રસીલાબેન રાયજીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૩૯૪ આણંદ  અજરપુરા  રમણભાઈ મહીજીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૩૯૫ આણંદ  અજરપુરા  સંગીતાબહેન છગનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૩૯૬ આણંદ  અજરપુરા  રશ્મિબેન કાંતીલાલ શાહ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૩૯૭ આણંદ  અજરપુરા  અરૂણાબેન મનુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૩૯૮ આણંદ  અજરપુરા  અનિતાબેન સોમાભઈ હરિજન  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૩૯૯ આણંદ  અજરપુરા  દક્ષાબેન ચંદુભાઈ હરિજન  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૪૦૦ આણંદ  અજરપુરા  તારાબેન કાળીદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૪૦૧ આણંદ  અજરપુરા  રમીલાબહેન પરસોત્તમભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૪૦૨ આણંદ  અજરપુરા  ભારતીબેન કાળીદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૪૦૩ આણંદ  અજરપુરા  અનીલાબેન કાંતીલાલ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૪૦૪ આણંદ  અજરપુરા  સવિતાબેન પરસોત્તમભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૪૦૫ આણંદ  અજરપુરા  ઉષાબેન અંબાલાલ કિ્રશ્ચીયન  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૪૦૬ આણંદ  અજરપુરા  નીલાબેન નટુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૪૦૭ આણંદ  અજરપુરા  જોસ્ફીનાબેન બાબુભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાઅજરપુરા 
૪૦૮ આણંદ  રાહતલાવ  મીનાક્ષીબેન જશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ 
૪૦૯ આણંદ  રાહતલાવ  કુસુમબેન પાઉલભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ 
૪૧૦ આણંદ  રાહતલાવ  ચંદુભાઈ ત્રિકમભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ 
૪૧૧ આણંદ  રાહતલાવ  હંસાબેન કાળીદાસ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ 
૪૧૨ આણંદ  રાહતલાવ  સરોજબેન મગનભાઈ ખ્રિસ્તી  પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ 
૪૧૩ આણંદ  રાહતલાવ  ધારિણીબેન પ્રવિણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ 
૪૧૪ આણંદ  રાહતલાવ  મીનાબેન શામળભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળારાહતલાવ 
૪૧૫ આણંદ  સામરખા  અરવિંદભાઈ ફકીરભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૧૬ આણંદ  સામરખા  પ્રફુલ્લાબાળા હનોખભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૧૭ આણંદ  સામરખા  દિવાળીબેન જેઠાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૧૮ આણંદ  સામરખા  હસુમતીબેન ધીરજકુમાર ભાટીયા  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૧૯ આણંદ  સામરખા  જયાબેન બાબુભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૨૦ આણંદ  સામરખા  ગુણવંતીબેન જોસેભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૨૧ આણંદ  સામરખા  નિર્મળાબેન જોસેફભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૨૨ આણંદ  સામરખા  મંજુલાબેન મણીભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૨૩ આણંદ  સામરખા  હેમલત્તાબેન અરવિંદભાઈ રાજનાથ  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૨૪ આણંદ  સામરખા  વિમુકતાબેન સેવકલાલ કિ્રશ્ચીયન  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૨૫ આણંદ  સામરખા  સુજાતાબેન રમેશચંદ્ર કમારિયા  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૨૬ આણંદ  સામરખા  ફુલ્કેરીયાબહેન મહીજીભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૨૭ આણંદ  સામરખા  સુશીલાબહેન પાઉલભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૨૮ આણંદ  સામરખા  મુકતાબહેન જોનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૨૯ આણંદ  સામરખા  સિપોરાબહેન સોલીમનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૩૦ આણંદ  સામરખા  પુંષ્પાબેન આપીયાનભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૩૧ આણંદ  સામરખા  પ્રતિભાબહેન હરમાનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૩૨ આણંદ  સામરખા  સ્મિતાબહેન વિકટરભાઈ કિ્રશ્ચીયન  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૩૩ આણંદ  સામરખા  ગીતાબહેન ધુળાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૩૪ આણંદ  સામરખા  નીરૂબેન ભઈલાલભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળા સામરખા 
૪૩૫ આણંદ  સાદાનાપુરા  રસીદાબેન ગુલામનબી વહોરા  પ્રાથમિક શાળાસાદાનાપુરા 
૪૩૬ આણંદ  સાદાનાપુરા  ભાવનાબેન વાસુદેવ ઉપાઘ્યાય  પ્રાથમિક શાળાસાદાનાપુરા 
૪૩૭ આણંદ  સદાનાપુરા  ભાનુબેન પીટરભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસદાનાપુરા 
૪૩૮ આણંદ  સાદાનાપુરા  જયોત્યસનાબેન નારણભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાસાદાનાપુરા 
૪૩૯ આણંદ  સાદાનાપુરા  ઝાહેદાબાનું અબ્બારબ મન્સુરી  પ્રાથમિક શાળાસાદાનાપુરા 
૪૪૦ આણંદ  સદાનાપુરા  મુનેરાબેન વાય વહોરા  પ્રાથમિક શાળાસદાનાપુરા 
૪૪૧ આણંદ  સદાનાપુરા  પ્રિસ્કાબેન ચીમનભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાસદાનાપુરા 
૪૪૨ આણંદ  સદાનાપુરા  નીરૂબેન જામાભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાસદાનાપુરા 
૪૪૩ આણંદ  સામરખા  કિશોરભાઈ ટી. પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૪૪ આણંદ  સામરખા  રહીમાબેન યુ. વહોરા  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૪૫ આણંદ  સામરખા  જયોત્યસનાબેન ક પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૪૬ આણંદ  સામરખા  કલ્પનાબેન ધૂળાભાઈ ગોરીયા  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૪૭ આણંદ  સામરખા  બકુલાબેન જેઠાભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૪૮ આણંદ  સામરખા  યોગીનાબેન કાન્તલિાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૪૯ આણંદ  સામરખા  તુષારભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૫૦ આણંદ  સામરખા  પ્રિતીબેન હર્ષદરાય પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૫૧ આણંદ  સામરખા  બાબુભાઈ માવજીભાઈ અમીન  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૫૨ આણંદ  સામરખા  તારાબેન ગોવિંદભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૫૩ આણંદ  સામરખા  અનિલકુમાર મોતીભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૫૪ આણંદ  સામરખા  સવિતાબેન હિરાભાઈ ઝાલા  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૫૫ આણંદ  સામરખા  સરોજબેન સુલેમાનભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૫૬ આણંદ  સામરખા  કાન્તાબેન વશ્રિામભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૫૭ આણંદ  સામરખા  સેલિયાબેન દિનેશ્વરભાઈ જાદવ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૫૮ આણંદ  સામરખા  દિલીપકુમાર મોહનભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૫૯ આણંદ  સામરખા  સુશીલાબેન વિલ્યમભાઈ ડાભી  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૬૦ આણંદ  સામરખા  અનંતકુમાર મગનલાલ વણકર  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૬૧ આણંદ  અજુપુરા  કમળાબેન નાનજીભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા 
૪૬૨ આણંદ  અજુપુરા  કુસુમબેન આદિતરામ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા 
૪૬૩ આણંદ  અજુપુરા  ઈલાબેન અંતોનભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા 
૪૬૪ આણંદ  અજુપુરા  સવિતાબેન હીરાલાલ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા 
૪૬૫ આણંદ  અજુપુરા  વનિતાબેન પરસોત્તમભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા 
૪૬૬ આણંદ  અજુપુરા  જોસ્ફીનબેન મિખાએલભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા 
૪૬૭ આણંદ  અજુપુરા  ઈમરાન ગુલામરસુલ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા 
૪૬૮ આણંદ  સામરખા  રમણભાઈ મગનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૬૯ આણંદ  સામરખા  જશભાઈ ગણેશભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૭૦ આણંદ  સામરખા  જાસિંતાબેન અંતોનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૭૧ આણંદ  સામરખા  શારદાબેન સોમાભાઈ ખ્રિસ્તી  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૭૨ આણંદ  સામરખા  લીલાબેન હિરાભાઈ રોહીત  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૭૩ આણંદ  સામરખા  વૈશાલીબેન ચંદુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૭૪ આણંદ  સામરખા  પીનલકુમાર અરવિંદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૭૫ આણંદ  સામરખા  રીન્કુબેન માર્ટિનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૭૬ આણંદ  સામરખા  રઈબહેન ચતુરભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૭૭ આણંદ  સામરખા  ભઈજીભાઈ ગિરધરભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૭૮ આણંદ  સામરખા  જશોદાબહેન મગનભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૭૯ આણંદ  સામરખા  મંજુલાબહેન યોહાકીમ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૮૦ આણંદ  સામરખા  હસુમતીબહેન યાકુબભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૮૧ આણંદ  સામરખા  નિર્મળાબેન યાકુબભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૮૨ આણંદ  સામરખા  કમલેશભાઈ ભીખાભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૮૩ આણંદ  સામરખા  સુનિતાબેન રસિકભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૮૪ આણંદ  સામરખા  મંજુલાબેન એ. મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૮૫ આણંદ  સામરખા  કોકીલાબેન અંબાલાલ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૮૬ આણંદ  સામરખા  કલ્પનાબેન રણછોડભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૮૭ આણંદ  સામરખા  ઉષાબેન શીવાભાઈ કિ્રસ્ટી  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૮૮ આણંદ  સામરખા  મીતાબેન ગોવિંદભાઈ દેસાઈ  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૮૯ આણંદ  સામરખા  હંસાબેન ડાહયાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૯૦ આણંદ  સામરખા  કાન્તીભાઈ કાભયભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૯૧ આણંદ  સામરખા  સીમોનભાઈ જોનભાઈ ડાભી  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૯૨ આણંદ  સામરખા  ઉષાબેન મગનભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૯૩ આણંદ  સામરખા  સંગીતાબેન ત્રિકમભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાસામરખા 
૪૯૪ આણંદ  .ત્રણોલ  કુસુમબેન ત્રિકંમભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ 
૪૯૫ આણંદ  .ત્રણોલ  યુનીસભાઈ આઈ.વહોરા  પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ 
૪૯૬ આણંદ  .ત્રણોલ  ચંન્દ્રીકાબેન બિપીનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ 
૪૯૭ આણંદ  .ત્રણોલ  મીરાબેન જયંતિલાલ ભટૃ  પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ 
૪૯૮ આણંદ  .ત્રણોલ  મનોજકુમાર નટવરલાલ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ 
૪૯૯ આણંદ  .ત્રણોલ  નીતાબેન સોમાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ 
૫૦૦ આણંદ  .ત્રણોલ  અર્પિતાબેન ઈમાનુએલ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ 
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644203