મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખાશિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

શિક્ષકોની યાદી અને સરનામા

ક્રમ  તાલુકો  ગામનુ નામ  શિક્ષકનું નામ  શાળા 
૫૦૧ આણંદ  .ત્રણોલ  રણછોડભાઈ ડાહયાભાઈ ઠાકોર  પ્રાથમિક શાળા.ત્રણોલ 
૫૦૨ આણંદ  અજુપુરા  નિલેશભાઈ ભીખાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા 
૫૦૩ આણંદ  અજુપુરા  જિગરકુમાર રમણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઅજુપુરા 
૫૦૪ આણંદ  હાડગુડ  પારૂલબેન હેરીશભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૦૫ આણંદ  હાડગુડ  પાઉલભાઈ હરખાભાઈ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૦૬ આણંદ  હાડગુડ  શાંતાબેન હિંમતભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૦૭ આણંદ  હાડગુડ  કાંતિભાઈ અંબાલાલ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૦૮ આણંદ  હાડગુડ  પદમાબેન વિષ્ણુભાઈ વ્યાસ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૦૯ આણંદ  હાડગુડ  નલીનીબેન પાઉલભાઈ ગામડીઆ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૧૦ આણંદ  હાડગુડ  અલીજીભાઈ ગફુરભાઈ મનસુરી  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૧૧ આણંદ  હાડગુડ  નિર્મળાબેન સોમાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૧૨ આણંદ  હાડગુડ  વિમળાબેન લુકાસભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૧૩ આણંદ  હાડગુડ  નિમીષાબેન મનુભાઈ કા.પટેલ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૧૪ આણંદ  હાડગુડ  રીટાબેન મગનભાઈ કા.પટેલ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૧૫ આણંદ  હાડગુડ  કૃષ્ણાકુમારી મોહનસિંહ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૧૬ આણંદ  હાડગુડ  જશીબેન કલ્યાણભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૧૭ આણંદ  હાડગુડ  શારદાબેન હિરાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૧૮ આણંદ  હાડગુડ  મિનાક્ષીબેન છગનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૧૯ આણંદ  હાડગુડ  જયશ્રીબેન મોહનલાલ પંચાલ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૨૦ આણંદ  હાડગુડ  જયેશકુમાર ચંદુલાલ મોદી  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૨૧ આણંદ  હાડગુડ  હંસાબેન મંગળભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૨૨ આણંદ  હાડગુડ  વિમળાબેન જોનભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૨૩ આણંદ  હાડગુડ  નિર્મળાબેન સેમ્યુઅલભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૨૪ આણંદ  હાડગુડ  હિદાયતઅલી યાકુબઅલી સૈયદ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૨૫ આણંદ  હાડગુડ  સાઝીયા યુસુફમોહંમદ પઠાણ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૨૬ આણંદ  હાડગુડ  વદ્યિાગૌરીબેન પાઉલભાઈ ખ્રિસ્તી  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૨૭ આણંદ  હાડગુડ  હર્ષદભાઈ અંબાલાલ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૨૮ આણંદ  હાડગુડ  હમીદાબેન ઈમુભાઈ અજમેરી  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૨૯ આણંદ  હાડગુડ  ઉષાબેન લુકાસભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૩૦ આણંદ  હાડગુડ  વિધાબેન નરોત્તમભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૩૧ આણંદ  હાડગુડ  જયોત્યસનાબેન ગણેશભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૩૨ આણંદ  હાડગુડ  કોકીલાબેન જોનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૩૩ આણંદ  હાડગુડ  સ્મિતાબેન અરવિંદભાઈ દવે  પ્રાથમિક શાળાહાડગુડ 
૫૩૪ આણંદ  ગોપાલપુરા  શશીકાન્ત મગનભાઈ સુથાર  પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા 
૫૩૫ આણંદ  ગોપાલપુરા  મધુબને રામાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા 
૫૩૬ આણંદ  ગોપાલપુરા  અનસુયાબેન ગોવિંદભાઈ ભાટીયા  પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા 
૫૩૭ આણંદ  ગોપાલપુરા  રંજનબેન મગનલાલ નાયી  પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા 
૫૩૮ આણંદ  ગોપાલપુરા  જશીબેન છગનભાઈ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા 
૫૩૯ આણંદ  ગોપાલપુરા  કૈલાસબેન શંકરભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા 
૫૪૦ આણંદ  ગોપાલપુરા  લ૧મીબેન ગોરધનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા 
૫૪૧ આણંદ  ગોપાલપુરા  ગીતાબેન દિલીપભાઈ બારોટ  પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા 
૫૪૨ આણંદ  ગોપાલપુરા  કાસમબેન નાનાભાઈ કામોળ  પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા 
૫૪૩ આણંદ  ગોપાલપુરા  દિપ્તીબેન જોનસનભાઈ કિ્રશ્ચિયન  પ્રાથમિક શાળાગોપાલપુરા 
૫૪૪ આણંદ  લાંભવેલ  શાંતિલાલ હીરાલાલ સુથાર  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૪૫ આણંદ  લાંભવેલ  શારદાબેન સોમાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૪૬ આણંદ  લાંભવેલ  કમલકિશોર ખાનાભાઈ રાજવંશ  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૪૭ આણંદ  લાંભવેલ  અકબરભાઈ સુલેમાનભાઈ મુલતાની  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૪૮ આણંદ  લાંભવેલ  સરોજબેન ઈશ્વરભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૪૯ આણંદ  લાંભવેલ  ગીતાબેન ઘનશ્યામભાઈ ભટૃ  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૫૦ આણંદ  લાંભવેલ  નીરૂબેન ફ્રાન્સીસભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૫૧ આણંદ  લાંભવેલ  પૂર્ણિમાબેન સેમ્યુઅલભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૫૨ આણંદ  લાંભવેલ  સોનલબેન અનિલભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૫૩ આણંદ  લાંભવેલ  સવિતાબેન ચતુરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૫૪ આણંદ  લાંભવેલ  આનંદીબેન કેશવલાલ ઠકકર  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૫૫ આણંદ  લાંભવેલ  તારાબેન મોતીભાઈ ગોરીયા  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૫૬ આણંદ  લાંભવેલ  લીલાવતીબેન મોતીભાઈ વાણીયા  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૫૭ આણંદ  લાંભવેલ  તેજલબેન જશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૫૮ આણંદ  લાંભવેલ  નિરંજનાબેન ચીમનલાલ ગાંધી  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૫૯ આણંદ  લાંભવેલ  ભાઈલાલભાઈ છોટાભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૬૦ આણંદ  લાંભવેલ  ભાવનાબેન સોમાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૬૧ આણંદ  લાંભવેલ  જયશ્રીબેન શાં્રતિલાલ અજયભારતી  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૬૨ આણંદ  લાંભવેલ  ગીતાબેન રસિકલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૬૩ આણંદ  લાંભવેલ  નજમુન્નિશાં અલીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૬૪ આણંદ  લાંભવેલ  ચંદિ્રકાબેન દલપતલાલ મેશ્રી  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૬૫ આણંદ  લાંભવેલ  સંગીતાબેન ઈશ્વરલાલ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળા લાંભવેલ 
૫૬૬ આણંદ  રાવળાપુરા.  ચેતનાબેન ત્રિભુવનદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા. 
૫૬૭ આણંદ  રાવળાપુરા.  વિમળાબેન પીટરભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા. 
૫૬૮ આણંદ  રાવળાપુરા.  રવિકાન્ત પાઉલભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા. 
૫૬૯ આણંદ  રાવળાપુરા.  રહેનાઝબાનુ મહેમુદહુસેન શેખ  પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા. 
૫૭૦ આણંદ  રાવળાપુરા.  વિનોદીની ડેવીડભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા. 
૫૭૧ આણંદ  રાવળાપુરા.  ઉમાબેન રમણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા. 
૫૭૨ આણંદ  રાવળાપુરા.  સપનાબેન રામાભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા. 
૫૭૩ આણંદ  રાવળાપુરા.  પિંકલબેન અનિલભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા. 
૫૭૪ આણંદ  રાવળાપુરા.  ઉષાકુમારી જાખીભાઈ કિ્રસ્ટી  પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા. 
૫૭૫ આણંદ  રાવળાપુરા.  અજયકુમાર મણીભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળારાવળાપુરા. 
૫૭૬ આણંદ  લાંભવેલ  વિજયભાઈ હરમાનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૭૭ આણંદ  લાંભવેલ  ઉષાબેન મણીલાલ મિસ્ત્રી  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૭૮ આણંદ  લાંભવેલ  અનિતાબેન હરમાનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૭૯ આણંદ  લાંભવેલ  મૃદૃલાબેન રમણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૮૦ આણંદ  લાંભવેલ  માયાબેન રમણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૮૧ આણંદ  લાંભવેલ  સાબનિાબેન મગનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૮૨ આણંદ  લાંભવેલ  પ્રવિણાબેન શવિશંકર વ્યાસ  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૮૩ આણંદ  લાંભવેલ  ટિકેન્દ્રસિંહ ભવરસિંહ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૮૪ આણંદ  લાંભવેલ  અન્નપુર્ણાબેન ધીરૂભાઈ શર્મા  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૮૫ આણંદ  લાંભવેલ  દક્ષાબેન ભાઈલાલભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૮૬ આણંદ  લાંભવેલ  નિલેશકુમાર રજનીકાંત શાહ  પ્રાથમિક શાળાલાંભવેલ 
૫૮૭ આણંદ  બાકરોલ  હેમલત્તાબેન અંબાલાલ દવે.  પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ 
૫૮૮ આણંદ  બાકરોલ  જયોત્સનાબેન રમણલાલ કિ્રસ્ટી  પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ 
૫૮૯ આણંદ  બાકરોલ  સુરેશભાઈ મફતલાલ ઠકકર  પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ 
૫૯૦ આણંદ  બાકરોલ  જયોત્સનાબેન ચંદુલાલ નંદાણી  પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ 
૫૯૧ આણંદ  બાકરોલ  કૌમુદીનીબેન મનુપ્રસાદ જોષી  પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ 
૫૯૨ આણંદ  બાકરોલ  યોગેશકુમાર જયંતિલાલ પંડયા  પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ 
૫૯૩ આણંદ  બાકરોલ  લતાબેન અમૃતલાલ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ 
૫૯૪ આણંદ  બાકરોલ  પારૂલબેન કોદરભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાબાકરોલ 
૫૯૫ આણંદ  બોરીયાવી  ચંદ્રકાન્તભાઈ શીવાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૫૯૬ આણંદ  બોરીયાવી  સઈદાબેન ઈસ્માઈલભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૫૯૭ આણંદ  બોરીયાવી  ઈમરાનાબેન નબીજીભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૫૯૮ આણંદ  બોરીયાવી  અમતિાબેન ત્રિભોવનદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૫૯૯ આણંદ  બોરીયાવી  નીતાબેન વિઠૃલભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૦૦ આણંદ  બોરીયાવી  નેરશભાઈ વી.પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૦૧ આણંદ  બોરીયાવી  વિકુબેન ડાહયાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૦૨ આણંદ  બોરીયાવી  અમૃતભાઈ ગોપાળભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૦૩ આણંદ  બોરીયાવી  ચિરાગભાઈ રણછોડભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૦૪ આણંદ  બોરીયાવી  વિનોદભાઈ પ્રહલાદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૦૫ આણંદ  બોરીયાવી  મધુબેન પરસોત્તમદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૦૬ આણંદ  બોરીયાવી  આમલભાઈ જેઠાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૦૭ આણંદ  બોરીયાવી  ચંદાબેન હરજીવનદાસ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૦૮ આણંદ  બોરીયાવી  સવિતાબેન છોટાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૦૯ આણંદ  બોરીયાવી  જયોત્સનાબેન સેવકલાલ શાહ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૧૦ આણંદ  બોરીયાવી  ઉર્મિલાબેન મૂળજીભાઈ કા.પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૧૧ આણંદ  બોરીયાવી  શાન્તાબેન રામજીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૧૨ આણંદ  બોરીયાવી  લત્તાબેન સંતાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૧૩ આણંદ  બોરીયાવી  ધનલ૧મીબન હરખાભાઈ રોહીત  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૧૪ આણંદ  બોરીયાવી  રીટાબેન સેમ્યુઅલભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૧૫ આણંદ  બોરીયાવી  પ્રવિણાબેન જેઠાભાઈ ગાંધી  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૧૬ આણંદ  બોરીયાવી  કૈલાસબેન ધીરૂભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૧૭ આણંદ  બોરીયાવી  અનિતાબેન હરમાનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૧૮ આણંદ  બોરીયાવી  રણછોડભાઈ રામાભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૧૯ આણંદ  બોરીયાવી  ગોવિંદભાઈ મંગળદાસ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૨૦ આણંદ  બોરીયાવી  ભારતીબેન શાંતિલાલ કા.પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૨૧ આણંદ  બોરીયાવી  દીપકભાઈ શાંતુભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૨૨ આણંદ  બોરીયાવી  પ્રિતીબેન આશાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૨૩ આણંદ  બોરીયાવી  મનોજભાઈ દાઉદભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૨૪ આણંદ  બોરીયાવી  રજનીકાન્ત પોલભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૨૫ આણંદ  બોરીયાવી  મીનાબેન પીટરભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૨૬ આણંદ  બોરીયાવી  અશોકભાઈ દાઉદભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૨૭ આણંદ  બોરીયાવી  વિમળાબેન ફતેસિંહ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૨૮ આણંદ  બોરીયાવી  અનિતાબેન શિવાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૨૯ આણંદ  બોરીયાવી  વિમળાબેન પુંજાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૩૦ આણંદ  બોરીયાવી  સરોજબેન રમણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૩૧ આણંદ  બોરીયાવી  પ્રવિણકુમાર ભીખાભાઈ જાદવ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૩૨ આણંદ  બોરીયાવી  શશીકાન્તભાઈ જેરામભાઈ કિ્રશ્ચિયન  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૩૩ આણંદ  બોરીયાવી  મહંમદ આરીફ અલ્લારખા મેમણ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૩૪ આણંદ  બોરીયાવી  દિનેશકુમાર કેશવલાલ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૩૫ આણંદ  બોરીયાવી  હંસાબેન એન્ટોનભાઈ ભાટીયા  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૩૬ આણંદ  બોરીયાવી  રોશનીબેન ધીરજલાલ દવે  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૩૭ આણંદ  બોરીયાવી  રમીલાબેન અંબાલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૩૮ આણંદ  બોરીયાવી  અજીતસિંહ મદનસિંહ વસાવા  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૩૯ આણંદ  બોરીયાવી  અમરિષકુમાર કિશોરભાઈ પુરોહિત  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૪૦ આણંદ  બોરીયાવી  ચાવડા જગદીશચંદ્ર કનુભાઈ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૪૧ આણંદ  બોરીયાવી  વિમલકુમાર પુનમચંદ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૪૨ આણંદ  બોરીયાવી  જયેશકુમાર નરોત્તમદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૪૩ આણંદ  બોરીયાવી  ભગવતીબેન ડાહયાભાઈ પુરબીયા  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૪૪ આણંદ  બોરીયાવી  પ્રજ્ઞાબેન પીટરભાઈ કિ્રશ્ચિયન  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૪૫ આણંદ  બોરીયાવી  રાવલ પુનમબેન અરવિંદભાઈ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૪૬ આણંદ  બોરીયાવી  મિનેષભાઈ જયંતિભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૪૭ આણંદ  બોરીયાવી  લીનાબેન નવિનચંદ્ર શાહ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૪૮ આણંદ  બોરીયાવી  મગનભાઈ હરમાનભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૪૯ આણંદ  બોરીયાવી  વંદનાબેન સોમાભાઈ બારીયા  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૫૦ આણંદ  બોરીયાવી  નટવરભાઈ રામજીભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૫૧ આણંદ  બોરીયાવી  સુશીલાબેન કાન્તીભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૫૨ આણંદ  બોરીયાવી  રાહેલબેન એન. પરમાર  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૫૩ આણંદ  બોરીયાવી  ત્રિભોવનદાસ નટવરલાલ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૫૪ આણંદ  બોરીયાવી  રીતલબેન હિંમતભાઈ ડાભી  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૫૫ આણંદ  બોરીયાવી  સંગીતાબેન સેમ્યુલભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૫૬ આણંદ  બોરીયાવી  હિરલકુમારી રસિકલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૫૭ આણંદ  બોરીયાવી  રમેશભાઈ પ્રભાતસિંહ ડાભી  પ્રાથમિક શાળાબોરીયાવી 
૬૫૮ આણંદ  વાસદ  શારદાબેન મોતીભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૫૯ આણંદ  વાસદ  તરૂલતાબેન રેવાશંકર ઠાકર  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૬૦ આણંદ  વાસદ  મંજુલાબેન રેવાશંકર ઠાકર  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૬૧ આણંદ  વાસદ  નયનાબેન હરિપ્રસાદ પુરોહીત  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૬૨ આણંદ  વાસદ  મિનાક્ષીબેન મધુસુધન ભટૃ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૬૩ આણંદ  વાસદ  રંજનબેન ભાઈલાલભાઈ મહીડા  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૬૪ આણંદ  વાસદ  જયોતિકાબેન શકરાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૬૫ આણંદ  વાસદ  ઉર્મિલાબેન રણછોડભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૬૬ આણંદ  વાસદ  ભદ્રેશભાઈ નટવરલાલ મહેતા  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૬૭ આણંદ  વાસદ  આનંદીબેન ડાહયાભાઈ ગોહેલ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૬૮ આણંદ  વાસદ  માલવિકાબેન મગનલાલ ગજજર  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૬૯ આણંદ  વાસદ  રૂચિરાબેન ચંદુલાલ ઉપાઘ્યાય  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૭૦ આણંદ  વાસદ  હર્ષદિાદેવી તુલસીપ્રસાદ વર્મા  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૭૧ આણંદ  વાસદ  પિનાકીનીબેન કાન્તિલાલ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૭૨ આણંદ  વાસદ  રીટાબેન કાન્તિલાલ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૭૩ આણંદ  વાસદ  લોનાબેન એસ.મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૭૪ આણંદ  વાસદ  અનિલાબેન આર. પંડયા  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૭૫ આણંદ  વાસદ  જયાબેન વી. ઠાકર  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૭૬ આણંદ  વાસદ  સુસ્મિતાબેન એફ. પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૭૭ આણંદ  વાસદ  જશોદાબેન એમ. શ્રીમાળી  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૭૮ આણંદ  વાસદ  કુસુમબેન એ.શર્મા  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૭૯ આણંદ  વાસદ  મઘુબેન બી. શાહ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૮૦ આણંદ  વાસદ  દિપીકાબેન એન. પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૮૧ આણંદ  વાસદ  નયનિકાબેન એસ. પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૮૨ આણંદ  વાસદ  સુરેખાબેન એસ. માસ્તર  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૮૩ આણંદ  વાસદ  મીનાબેન સી. શર્મા  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૮૪ આણંદ  વાસદ  સર્જુલાબેન ચતુરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૮૫ આણંદ  વાસદ  પન્નાબેન રમણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૮૬ આણંદ  વાસદ  શીતલબેન ચંદુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૮૭ આણંદ  વાસદ  નયનાબેન એચ. આચાર્ય  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૮૮ આણંદ  વાસદ  સિલ્વીના જે. પટેલિયા  પ્રાથમિક શાળાવાસદ 
૬૮૯ આણંદ  કાચલાપુરા  પટેલ રમેશભાઈ અંબાલાલ  પ્રાથમિક શાળાકાચલાપુરા 
૬૯૦ આણંદ  કાચલાપુરા  કિર્તી જેકબભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાકાચલાપુરા 
૬૯૧ આણંદ  સુંદણ  રાજુભાઈ છોટાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૬૯૨ આણંદ  સુંદણ  મધુબેન પરસોત્તમભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૬૯૩ આણંદ  સુંદણ  સરોજબેન રાવજીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૬૯૪ આણંદ  સુંદણ  મધુબેન મગનભાઈ ઓડ  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૬૯૫ આણંદ  સુંદણ  ઉર્મિલાબેન દાઉદભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૬૯૬ આણંદ  સુંદણ  લાજરસભાઈ જેઠાભાઈ ખ્રિસ્તી  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૬૯૭ આણંદ  સુંદણ  રાકેશકુમાર ભીખાભાઈ સેવક  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૬૯૮ આણંદ  સુંદણ  અમિષાબેન વિલ્યમભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૬૯૯ આણંદ  સુંદણ  અલ્પાબેન હરજીવનદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૭૦૦ આણંદ  સુંદણ  રેણુકાબેન ઘરિજલાલ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૭૦૧ આણંદ  સુંદણ  નિકેતાબેન મોકમભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૭૦૨ આણંદ  સુંદણ  શતિલબેન ઈશ્વરભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૭૦૩ આણંદ  સુંદણ  હિતેશકુમાર દિનેશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૭૦૪ આણંદ  સુંદણ  સાગરબેન ઈશરદાન ગઢવી  પ્રાથમિક શાળાસુંદણ 
૭૦૫ આણંદ  વહેરાખાડી  રિપલકુમાર આર.પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૦૬ આણંદ  વહેરાખાડી  અમિતાબેન કે. શાહ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૦૭ આણંદ  વહેરાખાડી  કલ્પનાબેન કે. દેસાઈ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૦૮ આણંદ  વહેરાખાડી  નવીનચંદ્ર ચીમનલાલ ત્રિવેદી  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૦૯ આણંદ  વહેરાખાડી  તારાબેન ડાહયાભાઈ મોચી  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૧૦ આણંદ  વહેરાખાડી  હંસાબેન ચંદુભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૧૧ આણંદ  વહેરાખાડી  પારૂલબેન સોમાભાઈ ધોબી  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૧૨ આણંદ  વહેરાખાડી  પારૂલબેન ચુનીલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૧૩ આણંદ  વહેરાખાડી  રેખાબેન ત્રિકમલાલ રાવલ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૧૪ આણંદ  વહેરાખાડી  રાકેશકુમાર મૂળજીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૧૫ આણંદ  વહેરાખાડી  નિકેતાબેન ચંદુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૧૬ આણંદ  વહેરાખાડી  હેમલતાબેન અનિલભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૧૭ આણંદ  વહેરાખાડી  ફુલસિંહ વેચાતસિંહ નિનામા  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૧૮ આણંદ  વહેરાખાડી  દિલીપકુમાર ડાહયાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૧૯ આણંદ  વહેરાખાડી  પ્રતિ૧ાાબેન નરેશભાઈ સુથાર  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૨૦ આણંદ  વહેરાખાડી  પારૂલબેન ભરતભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૨૧ આણંદ  વહેરાખાડી  શર્મિષ્ઠાબેન નાથાલાલ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૨૨ આણંદ  વહેરાખાડી  પારૂલબેન કાંતિભાઈ રાણા  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૨૩ આણંદ  વહેરાખાડી  નતિીનકુમાર અશોકભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૨૪ આણંદ  વહેરાખાડી  રીનાબેન રમણભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૨૫ આણંદ  વહેરાખાડી  સંજયસિંહ અર્જુનસિંહ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૨૬ આણંદ  વહેરાખાડી  વિપુલકુમાર બાલકૃષ્ણ ભટૃ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૨૭ આણંદ  વહેરાખાડી  રાજેશકુમાર મનુભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૨૮ આણંદ  રાજુપુરા  અશોકભાઈ ચતુરભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૨૯ આણંદ  રાજુપુરા  મધુબેન અંબાલાલ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૩૦ આણંદ  રાજુપુરા  વિનોદભાઈ શિવરામભાઈ શ્રીમાળી  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૩૧ આણંદ  રાજુપુરા  વર્ષાબેન શાંતિલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૩૨ આણંદ  રાજુપુરા  નિલેશ્વરીબેન મનહરલાલ ભટૃ  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૩૩ આણંદ  રાજુપુરા  ખેમજીભાઈ નાનજીભાઈ કટારા  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૩૪ આણંદ  રાજુપુરા  કનુભાઈ પુનમભાઈ ડોડીયા  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૩૫ આણંદ  રાજુપુરા  સંગીતાબેન નાથાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૩૬ આણંદ  રાજુપુરા  નિલમબેન ડાહયાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૩૭ આણંદ  રાજુપુરા  વરિેન્દ્રસિંહ મહોબતસિંહ પરમાર  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૩૮ આણંદ  રાજુપુરા  રેશ્માબેન જગદીશભાઈ ભોઈ  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૩૯ આણંદ  રાજુપુરા  રોહીત જેઠાભાઈ કાળાભાઈ  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૪૦ આણંદ  રાજુપુરા  મહેશકુમાર કાંતિલાલ રાણા  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૪૧ આણંદ  રાજુપુરા  મયંકકુમાર ડાહયાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળારાજુપુરા 
૭૪૨ આણંદ  આંકલાવડી  જીવતસિંહ છત્રસિંહ ડાભી  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૪૩ આણંદ  આંકલાવડી  પરમાર જોસ્ફીનબેન જોસેફભાઈ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૪૪ આણંદ  આંકલાવડી  પ્રભાકર દર્શનાબેન મીઠાલાલ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૪૫ આણંદ  આંકલાવડી  જીતેન્દ્રકુમાર લાલાભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૪૬ આણંદ  આંકલાવડી  છનાભાઈ કાળુસિંહ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૪૭ આણંદ  આંકલાવડી  શૈલેન્દ્રસિંહ રવેસિંહ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૪૮ આણંદ  આંકલાવડી  વર્ષાબેન બબાભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૪૯ આણંદ  આંકલાવડી  ભાવેશકુમાર દિનેશલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૫૦ આણંદ  આંકલાવડી  મનુભાઈ લલ્લુભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૫૧ આણંદ  આંકલાવડી  જીજ્ઞાસાબેન વિઠૃલભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૫૨ આણંદ  આંકલાવડી  સજયકુમાર વી. પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૫૩ આણંદ  આંકલાવડી  કિરણબેન વિનોદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૫૪ આણંદ  આંકલાવડી  અંકુરકુમાર રમેશભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાઆંકલાવડી 
૭૫૫ આણંદ  વહેરાખાડી  હિનાબેન ધુળાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૫૬ આણંદ  વહેરાખાડી  અલકાબેન કનુભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળાવહેરાખાડી 
૭૫૭ આણંદ  અડાસ  જોસેફભાઈ જીવાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૫૮ આણંદ  અડાસ  વસીમબેન અમરસિંહ રાજ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૫૯ આણંદ  અડાસ  નિર્મળાબેન ઈગ્નાસભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૬૦ આણંદ  અડાસ  રંજનબેન સોમાભાઈ દલવાડી  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૬૧ આણંદ  અડાસ  રાજુભાઈ સોમાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૬૨ આણંદ  અડાસ  એલ્વીનાબેન મણીલાલ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૬૩ આણંદ  અડાસ  ભાનુબેન પાઉલભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૬૪ આણંદ  અડાસ  ધીરેન્દ્રકુમાર રસીકલાલ મહેતા  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૬૫ આણંદ  અડાસ  હીનાબેન નાનજીભાઈ મિસ્ત્રી  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૬૬ આણંદ  અડાસ  રાકેશકુમાર અમરાભાઈ બારોટ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૬૭ આણંદ  અડાસ  ગીતાબેન રણછોડભાઈ બારોટ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૬૮ આણંદ  અડાસ  અતુલકુમાર બી. પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૬૯ આણંદ  અડાસ  જીગીશાબેન આર.પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૭૦ આણંદ  અડાસ  દિપક જીતેન્દ્રભાઈ ભટૃ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૭૧ આણંદ  અડાસ  રેખાબેન જેઠાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૭૨ આણંદ  અડાસ  બકુલાબેન જેકબભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૭૩ આણંદ  અડાસ  મનહરકુંવર મોતીસિંહ રાજ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૭૪ આણંદ  અડાસ  ઈન્દીરાનંદી ઈબ્રાહીમભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૭૫ આણંદ  અડાસ  કોકીલાબેન મુસાભાઈ ટેલર  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૭૬ આણંદ  અડાસ  અંજનાબેન છોટાભાઈ સુથાર  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૭૭ આણંદ  અડાસ  વર્ષાબેન સેમ્યુઅલભાઈ કાપડીયા  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૭૮ આણંદ  અડાસ  જાસીન્તાબેન ઈગ્નાશભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૭૯ આણંદ  અડાસ  આરતીબેન નાથાલાલ ગજજર  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૮૦ આણંદ  અડાસ  નિર્મળાબેન પાઉલભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૮૧ આણંદ  અડાસ  માલતીબેન બાલકૃષ્ણ જયસ્વાલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૮૨ આણંદ  અડાસ  સિલ્વીયાબેન ઈસુદાસ લોરેન્સ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૮૩ આણંદ  અડાસ  ભામિનીબેન ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૮૪ આણંદ  અડાસ  જયશ્રીબેન જીવતસિંહ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૮૫ આણંદ  અડાસ  કલ્પનાબેન રમણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૮૬ આણંદ  અડાસ  ગીતાબેન ખોડીદાસ વણઝારા  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૮૭ આણંદ  અડાસ  કોકીલાબેન જોસેફભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૮૮ આણંદ  અડાસ  પુનતિાબેન ઈસુદાસ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૮૯ આણંદ  અડાસ  જુમાનાબેન ર્ઈસ્માઈલભાઈ વોરા  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૯૦ આણંદ  અડાસ  વૈશાલીબેન ચંદુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૯૧ આણંદ  અડાસ  મનસુખલાલ મોતીભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૯૨ આણંદ  અડાસ  પ્રવિણસિંહ ફૂલસિંહ રાજ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૯૩ આણંદ  અડાસ  પારૂલબેન દાનિયેલભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૯૪ આણંદ  અડાસ  અલકાબેન ડાહયાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૯૫ આણંદ  અડાસ  મુકેશપુરી બળવંતપુરી ગોસાઈ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૯૬ આણંદ  અડાસ  રાજેશકુમાર પોપટલાલ રાવલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૯૭ આણંદ  અડાસ  શૈલેષકુમાર આલોઈસભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૯૮ આણંદ  અડાસ  ઝુલેખાબેન ઈર્શાદભાઈ સૈયદ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૭૯૯ આણંદ  અડાસ  અશોકકુમાર અમૃતલાલ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૦૦ આણંદ  અડાસ  નાથુભાઈ માધવભાઈ મોતાવર  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૦૧ આણંદ  અડાસ  રમેશભાઈ અંબાલાલ પરમાર  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૦૨ આણંદ  અડાસ  સુમિત્રાબેન રમેશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૦૩ આણંદ  અડાસ  સુશીલાબેન ખાનદાસ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૦૪ આણંદ  અડાસ  રમીલાબેન ખાનદાસ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૦૫ આણંદ  અડાસ  સુરેન્દ્રસિંહ દોલતસિંહ રાજ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૦૬ આણંદ  અડાસ  દિનેશકુમાર શનાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૦૭ આણંદ  અડાસ  પારૂલબેન બકોરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૦૮ આણંદ  અડાસ  વજિયાબેન ગણેશભાઈ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૦૯ આણંદ  અડાસ  દિલાવરસિંહ પ્રતાપસિંહ મહિડા  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૧૦ આણંદ  અડાસ  ઈલાબેન ભીખુભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળા અડાસ 
૮૧૧ આણંદ  મોગર  રંજનબેન છોટાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૧૨ આણંદ  મોગર  કોકીલાબેન અંબાલાલ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૧૩ આણંદ  મોગર  મિનાક્ષીબેન બાબુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૧૪ આણંદ  મોગર  જૈમિનીબેન રમેશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૧૫ આણંદ  મોગર  રંજનબેન ભારતસિંહ પઢિયાર  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૧૬ આણંદ  મોગર  ડાહીબેન હરિભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૧૭ આણંદ  મોગર  ઈલાબેન ગણપતસિંહ મહીડા  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૧૮ આણંદ  મોગર  રાજેશકુમાર ફતેસીંગ વાઘેલા  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૧૯ આણંદ  મોગર  પ્રેમબેન નરસિંહભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૨૦ આણંદ  મોગર  ઈલાબેન ગોવિંદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૨૧ આણંદ  મોગર  નીરૂબેન રણછોડભાઈ ચાવડા  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૨૨ આણંદ  મોગર  નિત્યાનંદ વિષ્ણુભાઈ ગોર  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૨૩ આણંદ  મોગર  નેહાબેન જીતેન્દ્રકુમાર ભાવસાર  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૨૪ આણંદ  મોગર  અ૧ાયકુમાર પ્રવિણભાઈ આં.પટેલ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૨૫ આણંદ  મોગર  અમિતકુમાર તુલસીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૨૬ આણંદ  મોગર  સોનલબેન બળદેવજી ડોડિયા  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૨૭ આણંદ  મોગર  મણીબેન ત્રિકમભાઈ રોહીત  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૨૮ આણંદ  મોગર  આનંદબેન જશવંતસિંહ પઢિયાર  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૨૯ આણંદ  મોગર  શ્રી શરીફાબેન મહંમદ વ્હોરા  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૩૦ આણંદ  મોગર  કાન્તાબેન બહેચરભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૩૧ આણંદ  મોગર  વિલાસબેન શનાભાઈ રાજ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૩૨ આણંદ  મોગર  કોકીલાબેન પોપટલાલ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૩૩ આણંદ  મોગર  કોકીલાબેન કાનજીભાઈ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૩૪ આણંદ  મોગર  જાસીન્તાબેન જોસેફભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૩૫ આણંદ  મોગર  મંજુલાબેન ભગવતસિંહ મહીડા  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૩૬ આણંદ  મોગર  હર્ષતિાબેન શિવસિંહ રાજ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૩૭ આણંદ  મોગર  ફાલ્ગુનીબેન ગણપતસિંહ મહિડા  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૩૮ આણંદ  મોગર  સુશીલાબેન હર્ષદભાઈ ભોઈ  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૩૯ આણંદ  મોગર  રેખાબેન ઝવેરભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૪૦ આણંદ  રામનગર  સુરેશભાઈ શીવાભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૪૧ આણંદ  રામનગર  હંસાબેન શનાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૪૨ આણંદ  રામનગર  જયંતીભાઈ મગનભાઈ આર્ય  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૪૩ આણંદ  રામનગર  મનુભાઈ ઈશ્વરભાઈ વણકર  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૪૪ આણંદ  રામનગર  પદમાબેન બળવંતભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૪૫ આણંદ  રામનગર  મંજુલાબેન ભગવાનસિંહ મહીડા  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૪૬ આણંદ  રામનગર  ઈન્દીરાબેન બાબુભાઈ ભગોરા  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૪૭ આણંદ  રામનગર  અરવિંદભાઈ છગનભાઈ વાલેન્દ્ર  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૪૮ આણંદ  રામનગર  જીજ્ઞાબેન નટરવસિંહ રાવલજી  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૪૯ આણંદ  રામનગર  સતીષભાઈ આર.પટેલ  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૫૦ આણંદ  રામનગર  પ્રીતીબેન ઈમાનુએલ પરમાર  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૫૧ આણંદ  રામનગર  ફલોરાબેન જેકબભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૫૨ આણંદ  રામનગર  ધનવંતીબેન ચુનીલાલ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૫૩ આણંદ  રામનગર  ગાયત્રીબેન રાવજીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૫૪ આણંદ  રામનગર  ઉમેશભાઈ કનૈયાલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૫૫ આણંદ  રામનગર  જૈમિનીબેન કમલેશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૫૬ આણંદ  રામનગર  ગાયત્રીબેન પ્રવિણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૫૭ આણંદ  રામનગર  મેહલબેન અરવિંદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૫૮ આણંદ  રામનગર  બહેચરભાઈ કાભાઈભાઈ તળપદા  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૫૯ આણંદ  રામનગર  ગાયત્રીબેન જયંતીભાઈ આર્ય  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૬૦ આણંદ  રામનગર  સુનિતાબેન સેમ્યુઅલભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૬૧ આણંદ  રામનગર  સમાપ્તિબેન રમણલાલ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળારામનગર 
૮૬૨ આણંદ  મોગર  શીતલબેન મહિપતસિંહ મહિડા  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૬૩ આણંદ  મોગર  જીતેન્દ્ર પરસોત્તમભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળામોગર 
૮૬૪ આણંદ  નાવલી  પ્રફુલભાઈ પરસોત્તમ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૬૫ આણંદ  નાવલી  અરવિંદભાઈ મંગળભાઈ દલવાડી  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૬૬ આણંદ  નાવલી  સરોજબેન કાંતીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૬૭ આણંદ  નાવલી  અશોકભાઈ છોટાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૬૮ આણંદ  નાવલી  જયોતિકાબેન બિપીનકુમાર પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૬૯ આણંદ  નાવલી  કોકીલાબેન છોટુભાઈ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૭૦ આણંદ  નાવલી  રશ્મિકાબેન અંબાલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૭૧ આણંદ  નાવલી  પ્રવિણાબેન નારણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૭૨ આણંદ  નાવલી  ઈલાબેન મણિલાલ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૭૩ આણંદ  નાવલી  બન્દિુબેન રમેશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૭૪ આણંદ  નાવલી  ભાનુમતીબેન જશભાઈ અમીન  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૭૫ આણંદ  નાવલી  ગીતાબેન છોટાભાઈ કા.પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૭૬ આણંદ  નાવલી  જશીબેન નાથાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૭૭ આણંદ  નાવલી  મિનાક્ષીબેન પાંચાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૭૮ આણંદ  નાવલી  દિપ્તીબેન સુરેન્દ્રપ્રસાદ દવે  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૭૯ આણંદ  નાવલી  સંગીતાબેન જી પંચાલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૮૦ આણંદ  નાવલી  અનિતાબેન કનુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૮૧ આણંદ  નાવલી  રીનાબેન નગીનભાઈ કા.પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૮૨ આણંદ  નાવલી  મહેન્દ્રભાઈ સેમ્યુલભાઈ પરીખ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૮૩ આણંદ  નાવલી  શાન્તાબેન કેશવલાલ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૮૪ આણંદ  નાવલી  જોસ્ફીનાબેન પીટરભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૮૫ આણંદ  નાવલી  રમેશચંદ્ર ફુલજીભાઈ ગોહીલ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૮૬ આણંદ  નાવલી  નીતીનચંદ્ર મણીલાલ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાનાવલી 
૮૮૭ આણંદ  ઝાંખરીયા  પરસોત્તમ માવજીભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાઝાંખરીયા 
૮૮૮ આણંદ  ઝાંખરીયા  સમીયુદૃીન મોહંમદમીયા સૈયદ  પ્રાથમિક શાળાઝાંખરીયા 
૮૮૯ આણંદ  નાપાડ તળપદ  જયાબેન અંબાલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૮૯૦ આણંદ  નાપાડ તળપદ  જયાબેન ઈશ્વરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૮૯૧ આણંદ  નાપાડ તળપદ  જાગૃતિબેન કૃષ્ણપ્રસાદ પરીખ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૮૯૨ આણંદ  નાપાડ તળપદ  અરૂણાબેન સોમાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૮૯૩ આણંદ  નાપાડ તળપદ  ર૧ાાબેન રમણલાલ ગજજર  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૮૯૪ આણંદ  નાપાડ તળપદ  નયનાબેન ઈન્દ્રવદન દવે  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૮૯૫ આણંદ  નાપાડ તળપદ  દિલીપકુમાર પ્રાણશંકર પંડયા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૮૯૬ આણંદ  નાપાડ તળપદ  દક્ષાબેન નવીનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૮૯૭ આણંદ  નાપાડ તળપદ  જેનેટબેન બેન્જામીન કિ્રસ્ટી  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૮૯૮ આણંદ  નાપાડ તળપદ  ગીતાબેન નાથાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૮૯૯ આણંદ  નાપાડ તળપદ  સંગીતાબેન નટુભાઈ દરજી  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૦૦ આણંદ  નાપાડ તળપદ  હેમલત્તાબેન જશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૦૧ આણંદ  નાપાડ તળપદ  રમિલાબેન રણજીતસિંહ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૦૨ આણંદ  નાપાડ તળપદ  દક્ષાબેન વજેસિંહ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૦૩ આણંદ  નાપાડ તળપદ  મિનાક્ષીબેન બળદેવગીરી ગોસાઈ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૦૪ આણંદ  નાપાડ તળપદ  નીતાબેન દીનાનાથ નાયક  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૦૫ આણંદ  નાપાડ વાંટા  રાધાબેન પ્રેમજીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૦૬ આણંદ  નાપાડ વાંટા  પ્રતિમાબેન રમણલાલ પારેખ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૦૭ આણંદ  નાપાડ વાંટા  મિનાક્ષીબેન સી. સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૦૮ આણંદ  નાપાડ વાંટા  મહેન્દ્રભાઈ ડાહયાભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૦૯ આણંદ  નાપાડ વાંટા  મંજુલાબેન ડાહયાભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૧૦ આણંદ  નાપાડ વાંટા  નિર્મળાબેન વિલ્યમભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૧૧ આણંદ  નાપાડ વાંટા  સીમાબેન સંતલાલ અરોરા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૧૨ આણંદ  નાપાડ વાંટા  જયોત્શનાબેન આર.પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૧૩ આણંદ  નાપાડ વાંટા  મનિષાબેન કામિયેલભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૧૪ આણંદ  નાપાડ વાંટા  રતનસિંહ ભવાનસિંહ ઠાકોર  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૧૫ આણંદ  નાપાડ વાંટા  મધુબેન શનાભાઈ પારેખ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૧૬ આણંદ  નાપાડ વાંટા  જાગૃતિબેન નટવરલાલ ભટૃ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૧૭ આણંદ  નાપાડ વાંટા  ઉર્મિલાબેન રમણભાઈ દલવાડી  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૧૮ આણંદ  નાપાડ વાંટા  સ્મિતાબેન ચંદુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૧૯ આણંદ  નાપાડ વાંટા  જયશ્રીબેન નગીનદાસ શાહ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૨૦ આણંદ  નાપાડ વાંટા  નિશાબેન રામજીભાઈ શર્મા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૨૧ આણંદ  નાપાડ વાંટા  કુસુમબેન ધનાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૨૨ આણંદ  નાપાડ વાંટા  બકુલાબેન બાસીતભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૨૩ આણંદ  નાપાડ વાંટા  મનિષાબેન પિયુષભાઈ કાપડીયા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૨૪ આણંદ  નાપાડ વાંટા  શોભનાબેન લ્યુથરભાઈ રાઠોડ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૨૫ આણંદ  નાપાડ વાંટા  પટેલ ઈન્દીરાબેન પુરુષોત્તમભાઈ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૨૬ આણંદ  નાપાડ વાંટા  જયંવતી જે.મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૨૭ આણંદ  નાપાડ વાંટા  પટેલ ચેતનાબેન મનુભાઈ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૨૮ આણંદ  નાપાડ વાંટા  પૂર્ણિમાબેન હીરૂભાઈ વૈદ્ય  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૨૯ આણંદ  નાપાડ વાંટા  ગણેશભાઈ આશાભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૩૦ આણંદ  નાપાડ વાંટા  હર્ષદભાઈ આર.તળપદા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૩૧ આણંદ  નાપાડ વાંટા  જયેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૩૨ આણંદ  નાપાડ વાંટા  મહંમદરફીક યાકુબભાઈ વહોરા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૩૩ આણંદ  નાપાડ વાંટા  સુમિત્રાબેન કોદરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૩૪ આણંદ  નાપાડ વાંટા  પ્રતિક વિઠૃલભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૩૫ આણંદ  નાપાડ વાંટા  સોનલબેન ગુણવંતભાઈ ગોપાલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૩૬ આણંદ  નાપાડ વાંટા  નારણભાઈ હીરાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૩૭ આણંદ  નાપાડ વાંટા  રેખાબેન નાથાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૩૮ આણંદ  નાપાડ વાંટા  શીલાબેન હેનરીકભાઈ પટેલીયા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૩૯ આણંદ  નાપાડ વાંટા  જયોત્સનાબેન દેવેન્દ્રભાઈ સુતરીયા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૪૦ આણંદ  નાપાડ વાંટા  ઉષાબેન પરસોત્તમભાઈ મકવાણા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૪૧ આણંદ  નાપાડ વાંટા  નાસીરખાન કનુભા રાણા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૪૨ આણંદ  નાપાડ વાંટા  મીનાબેન બુધાભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૪૩ આણંદ  નાપાડ વાંટા  જિજ્ઞેશકુમાર ચંદ્રશંકર સેવક  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૪૪ આણંદ  નાપાડ વાંટા  જાગૃતિબેન સુમનભાઈ પંડયા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૪૫ આણંદ  નાપાડ વાંટા  પારૂલબેન જેકબભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૪૬ આણંદ  નાપાડ તળપદ  જીતેન્દ્રકુમાર સુખાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૪૭ આણંદ  નાપાડ તળપદ  સરોજબેન હરીભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૪૮ આણંદ  નાપાડ તળપદ  અલકાબેન ઓલિવરભાઈ કિ્રશ્ચિયન  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૪૯ આણંદ  નાપાડ તળપદ  પ્રવિણાબેન કિરીટભાઈ વડોદરિયા  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૫૦ આણંદ  નાપાડ વાંટા  કાનજીભાઈ હરીભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૫૧ આણંદ  નાપાડ વાંટા  દેવેન્દ્રસિંહ અનોપસિંહ રાજ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૫૨ આણંદ  નાપાડ વાંટા  શીતલબેન યોહાનભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૫૩ આણંદ  નાપાડ વાંટા  રશ્મિકાબેન સીલાસભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૫૪ આણંદ  નાપાડ વાંટા  રામેશ્વરીબેન નયનકુમાર જોષી  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૫૫ આણંદ  નાપાડ વાંટા  મનિષાબેન કાન્તિલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૫૬ આણંદ  નાપાડ વાંટા  વરિેન્દ્રસિંહ જગદેવસિંહ પુવાર  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૫૭ આણંદ  નાપાડ વાંટા  સ્મિતાબેન નટવરસિંહ રાવલજી  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૫૮ આણંદ  નાપાડ તળપદ  જીજ્ઞેશકુમાર ગિરીશભાઈ ગોર  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૫૯ આણંદ  નાપાડ તળપદ  અલ્પનાબેન હસમુખલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ તળપદ 
૯૬૦ આણંદ  નાપાડ વાંટા  જયેશકુમાર રમેશભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૬૧ આણંદ  નાપાડ વાંટા  મનિષાબેન નારણભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાનાપાડ વાંટા 
૯૬૨ આણંદ  કરમસદ  કોકીલાબેન શીવાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૬૩ આણંદ  કરમસદ  નીતાબેન ઈશ્વરલાલ ભટૃ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૬૪ આણંદ  કરમસદ  વિમળાબેન નટવરલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૬૫ આણંદ  કરમસદ  જયોત્સનાબેન પુરૂષોત્તમદાસ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૬૬ આણંદ  કરમસદ  રંજનબેન અંબાલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૬૭ આણંદ  કરમસદ  રમેશભાઈ શનાભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૬૮ આણંદ  કરમસદ  સાધનાબેન રણછોડભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૬૯ આણંદ  કરમસદ  મંજુલાબેન ગિરધરલાલ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૭૦ આણંદ  કરમસદ  નીલાબેન નયંતીભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૭૧ આણંદ  કરમસદ  નિર્મિતાબેન ગોવિંદભાઈ ચૌહાણ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૭૨ આણંદ  કરમસદ  જયોત્સનાબેન નાથાભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૭૩ આણંદ  કરમસદ  ચંપાબેન શંકરભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૭૪ આણંદ  કરમસદ  રંજનબેન દલસુખભાઈ સુથાર  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૭૫ આણંદ  કરમસદ  સુશીલાબેન ગોકળભાઈ દલવાડી  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૭૬ આણંદ  કરમસદ  ઉષાબેન શનાભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૭૭ આણંદ  કરમસદ  વાસંતીબેન છગનભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૭૮ આણંદ  કરમસદ  રમાબેન ભીખુભાઈ ત્રિવેદી  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૭૯ આણંદ  કરમસદ  મનીષાબેન ચંદુલાલ પંચાલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૮૦ આણંદ  કરમસદ  પ્રવિણાબેન થોમસભાઈ મેકવાન  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૮૧ આણંદ  કરમસદ  નયનીકાબેન નટવરલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૮૨ આણંદ  કરમસદ  ગીતાબેન સોમાભઈ મિસ્ત્રી  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૮૩ આણંદ  કરમસદ  ગોપાલભાઈ પરસોત્તમભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૮૪ આણંદ  કરમસદ  પન્નાબેન મોહનભાઈ મોચી  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૮૫ આણંદ  કરમસદ  મંજુલાબેન બચુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૮૬ આણંદ  કરમસદ  હેમલત્તાબેન ખુશાલદાસ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૮૭ આણંદ  કરમસદ  નરેન્દસિંહ ગણપતસિંહ મહિડા  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૮૮ આણંદ  કરમસદ  નીતાબેન કનુભાઈ ખરાડી  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૮૯ આણંદ  કરમસદ  જયોતીબેન રતીલાલ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૯૦ આણંદ  કરમસદ  કમળાબેન અંબાલાલ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૯૧ આણંદ  કરમસદ  વિઠૃલભાઈ શિવાભાઈ પરમાર  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૯૨ આણંદ  કરમસદ  દક્ષાબેન વિષ્ણુભાઈ પટેલ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૯૩ આણંદ  કરમસદ  પુષ્પાબેન નેસ્તોરભાઈ ખ્રિસ્તી  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૯૪ આણંદ  કરમસદ  થેરેસ્યાબેન જેનોભાઈ જાદવ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૯૫ આણંદ  કરમસદ  અનીલાબેન ઝવેરીલાલ દોશી  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૯૬ આણંદ  કરમસદ  કુમુદબેન ગૌરીશંકર પંડયા  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૯૭ આણંદ  કરમસદ  ચેતનાબેન ડાહયાભાઈ વાળંદ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૯૮ આણંદ  કરમસદ  બળદેવભાઈ મંગળભાઈ પ્રજાપતિ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૯૯૯ આણંદ  કરમસદ  વર્ષાબેન પ્રિયવદનભાઈ બારોટ  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
૧૦૦૦ આણંદ  કરમસદ  જયશ્રીબેન ભૂપેન્દ્રભાઈ સોલંકી  પ્રાથમિક શાળાકરમસદ 
 
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 638328