મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇશાખાબોરની માહિતી

બોરની માહિતી

અત્રેના વિભાગ દ્વારા આણંદ જીલ્લામાં છેલ્લા ૮ વર્ષમાં થયેલ બોર, પંપીંગ મશીનરી તથા સ્વીચ રૂમના કામોની વિગત નીચે મુજબ છે. આ પ્રકારના કામો જીલ્લામાં તાલુકા પંચાયતો દ્વારા તથા પાણી પુરવઠા બોર્ડ દ્વારા પણ કરવામાં આવે છે.
અ.નં સને કામોની સંખ્યા થયેલ ખર્ચ રૂ.લાખમાં
ર૦૦૩-૦૪ ૩૧ ર૬.ર૦
ર૦૦૪-૦પ ૭૩ ૬૪.૯૩
ર૦૦પ-૦૬ પ૦ ૩૬.૦૮
ર૦૦૬-૦૭ ૩૯ ર૮.૭ર
ર૦૦૭-૦૮ ૩૭ ર૪.૭૮
૨૦૦૮-૦૯ ૫.૩૧
૨૦૦૯-૧૦ ૧.૦૦
૨૦૧૦-૧૧ ૬.૦૫
૯  ૨૦૧૧-૧૨ ૭.૪૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 643943