મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇશાખાપ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

સિંચાઇ વિભાગ જીલ્લા પંચાયત આણંદની કચેરી પથિકાશ્રમ, રેલ્વેઇ સ્ટેશનની સામે આવેલું છે. આ વિભાગ હેઠળ કુલ ર પેટા કચેરી, નાની સિંચાઇ પંચાયત પેટા વિભાગ આણંદ તથા નાની સિંચાઇ પંચાયત પેટા વિભાગ ખંભાત કાર્યરત છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 608342