મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઇ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ સિંચાઇ શાખા
શાખાનું સરનામુ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, સિંચાઇ વિભાગ, પથિક આશ્રમ, રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી આર. આર. પરમાર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી
ફોન નંબર -
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-૨૫૦૮૯૮
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
શ્રી આર. આર. પરમારકાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇ)-૦ર૬૯ર-૨૫૮૦૯૮૯૯૭૯૯ ૭૭૩૪૫kidpanand_pathik@yahoo.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 1/4/2019

વપરાશકર્તાઓ : 634017