મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઇ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ સિંચાઇ શાખા
શાખાનું સરનામુ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, સિંચાઇ વિભાગ, પથિક આશ્રમ, રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી મનોજ પરમાર
ફોન નંબર ૨૬૪૦૯૮
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-૨૫૦૮૯૮



અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
શ્રી મનોજ પરમાર કાર્યપાલક ઇજનેર (સિંચાઇ)૨૬૪૦૯૮૦ર૬૯ર-૨૫૦૮૯૮ ૯૪૨૭૬ ૧૭૬૭૩ kidpanand_pathik@yahoo.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644200