મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઇ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શાખાનું નામ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી સિંચાઇ વિભાગ જીલ્લા પંચાયત, આણંદ
શાખાનું સરનામુ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રીની કચેરી, સિંચાઇ વિભાગ, પથિક આશ્રમ, રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એમ. પી પરિહાર કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી
ફોન નંબર ૦ર૬૯ર-૨૫૦૮૯૮
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-૨૫૦૮૯૮
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
શ્રી એમ. પી પરિહારકાર્યપાલક ઇજનેર૦ર૬૯ર-૨૫૦૮૯૮૦ર૬૯ર-૨૫૮૦૯૮૯૯૭૯૯૭૭૩૪૫ kidpanand_pathik@yahoo.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/5/2017

વપરાશકર્તાઓ : 520504