મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇશાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

(અ) સેઇફ સ્ટેજના તળાવોની માહિતી
અનું. નં. તાલુકાનું નામ તળાવ અને જળાશયનું નામ પરોક્ષ સિંચાઈ શકિત (હેકટ૨માં)
ખંભાત પાલડી પ૨કોલેશન ટૈંક ૪ હેકટ૨
ખંભાત વડગામ ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
ખંભાત વૈણજ ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
તારાપુ૨ વ૨સડા ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
તારાપુ૨ રીંઝા ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
સોજીત્રા ત્રંબોવાડ ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
ખંભાત ગોલાણા ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
ખંભાત ભીમતળાવ ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
તારાપુ૨ કાનાવાડા દુધિયુ તળાવ ૭ હેકટ૨
૧૦ તારાપુ૨ મહીયારી બદ૨ખા તળાવ ૭ હેકટ૨
૧૧ ખંભાત તડાતળાવ ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
૧૨ ખંભાત લુણેજ ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
૧૩ ખંભાત માલાસોની ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
૧૪ ખંભાત ગુડેલ મોટા તળાવ ૭ હેકટ૨
૧૫ ખંભાત નગરા નટા તળાવ ૭ હેકટ૨
૧૬ ખંભાત રંગપુ૨ આગાખાન તળાવ ૭ હેકટ૨
૧૭ ખંભાત રોહિણી ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
૧૮ ખંભાત વડગામ સિકોત૨ માતા તળાવ ૭ હેકટ૨
૧૯ ખંભાત ગુડેલ ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
૨૦ ખંભાત રંગપુ૨ ગામ તળાવ ૭ હેકટ૨
૨૧ ખંભાત તામસા તળાવ ભૌતિક પૂર્ણ
૨૨ ખંભાત નવાગામ બારા તળાવ ભૌતિક પૂર્ણ
૨૩ તારાપુ૨ ઈન્‍દ્રણજ તળાવ ૭ હેકટ૨
૨૪ તારાપુ૨ ભંડે૨જ તળાવ ભૌતિક પૂર્ણ
૨૫ તારાપુ૨ દુગારી તળાવ ૭ હેકટ૨
૨૬ તારાપુ૨ ખડા મલેક તળાવ ૭ હેકટ૨
(બ) નવા તળાવોની માહિતી
અનું. નં. તાલુકાનું નામ ગામું નામ પરોક્ષ સિંચાઈ શકિત (હેકટરમાં)
આણંદ સારસા ૪ હેકટ૨
ઉમરેઠ ગંગાપુરા ૪ હેકટ૨
પેટલાદ આશી ૪ હેકટ૨
સોજીત્રા પલોલ ૪ હેકટ૨
આંકલાવ ગંભીરા ૬ હેકટ૨
બોરસદ ધનાવશી ૬ હેકટ૨
ખંભાત મોતીપુરા ૬ હેકટ૨
તારાપુર વરસડા ૬ હેકટ૨
આણંદ જીલ્‍લામાં આવેલ તળાવો ગામ પંચાયતો હસ્‍તક છે તે તળાવોમાં જરૂરીયાત પ્રમાણે તળાવ ઉંડા કરવાની અને પાળા રીપેરીંગની કામગીરી કરવામાં આવે છે. સામાન્‍ય રીતે આ કામગીરી તાલુકા પંચાયત મારફત કરવામાં આવે છે. નકશા અંદાજોને તાંત્રિક મંજુરી અત્રેથી આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાન્‍ત રાજય સરકાર હસ્‍તકની મહી સિંચાઇ યોજના મારફતે પણ તળાવો ઉંડા કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644101