મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શ્રી આર કે ભગોરાશાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી, અમુલ ડેરી રોડ, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતિ અમીબેન બી પટેલ​​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૦ર૬૯ર-૨૬૬૩૧૯
મોબાઇલ નંબર -
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-રપ૯૬૭પ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રીમતિ અમીબેન બી પટેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ૦ર૬૯ર-૨૬૬૩૧૯--dyddodevelopment@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 7/6/2017

વપરાશકર્તાઓ : 524148