મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી

શ્રી આર કે ભગોરાશાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રીમતિ અમીબેન બી પટેલ​​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર -
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-રપ૯૬૭પ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.શ્રીમતિ અમીબેન બી પટેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ---dyddodevelopment@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 15/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 530473