મુખપૃષ્ઠશાખાઓવિકાસ શાખાસંપર્ક માહિતી

સંપર્ક માહિતી


શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત ભવન, ડીએસપી ઓફિસ ની બાજુમા, બોરસદ ચોકડી, આણંદ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલ​, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (વિકાસ)
ફોન નંબર -
મોબાઇલ નંબર ૯૦૯૯૦ ૫૦૮૭૦ , ૯૭૨૪૩ ૨૯૦૧૨
ફેકસ નંબર ૦ર૬૯ર-રપ૯૬૭પઅ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દોફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઈ - મેલ
૧.સુ.શ્રી અમીબેન બી પટેલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી --૯૦૯૯૦૫૦૮૭૦ , ૯૭૨૪૩૨૯૦૧૨dyddodevelopment@gmail.com

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 644014