પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાઆંગણવાડી

આંગણવાડી

અ.નં. આંગણવાડીનું નામ આંગણવાડી કેન્‍દ્રનું સરનામું આંગણવાડી કાર્યકરનું પુરુનામ કોન્‍ટેક નંબર
આંકલાવ અંબાલીપુરા મકવાણા જશોદાબેન બી. ૯૩૨૭૪૪૨૭૩૧
આંકલાવ ગોલવાળ-૧ રોહિત ગીતાબેન વી. ૯૩૨૭૪૪૨૭૫૦
આંકલાવ ગોલવાળ-ર પટેલ સંગીતાબેન સુભાષભાઈ ૯૩૭૭૮૯૦૬૫૮
આંકલાવ ઉંડી ખડકી પરમાર કોકીલાબેન આર. ૯૩૭૭૮૯૦૫૯૧
આંકલાવ વણકરવાસ વણકર દીનાબેન આર. ૯૩૭૭૮૯૧૬૯૦
આંકલાવ ઈન્‍દીરાનગરી રોહિત કૈલાસબેન ઉકાભાઈ ૯૩૭૭૯૭૯૫૧૯
આંકલાવ કબીરનગર પઢિયાર શુશીલાબેન એમ. ૯૩૭૭૮૯૧૭૧૪
આંકલાવ લ૧મીપુરા મેઢેરીયા ગોહેલ મંજુલાબેન મણીભાઈ ૯૩૭૬૨૪૩૬૪૫
આંકલાવ માધવનગર રોહિત નાનીબેન બી. ૯૩૭૭૯૭૦૬૦૯
૧૦ આંકલાવ બાલમશાપીર પટેલ લતાબેન ભાઈલાલભાઈ ૯૩૭૫૮૭૦૯૯૩
૧૧ આંકલાવ પરમારનગર ભોઈ સુમીત્રાબેન પી. ૯૩૭૭૨૭૦૫૪૭
૧૨ આંકલાવ સ્‍ટેશન રોડ પરમાર સુમીત્રાબેન એમ. ૯૩૭૭૨૭૦૪૪૩
૧૩ આંકલાવ નંદનવન બારોટ ઝર્ણાબેન પ્રકાશકુમાર ૯૩૭૭૨૭૦૫૨૯
૧૪ આંકલાવ કેશવપુરા પ્રજાપતિ ગીતાબેન જે. ૯૩૭૭૨૬૮૧૫૪
૧૫ આંકલાવ વાસણીયા ખડકી ગોહીલ મનીષાબેન એન. ૯૩૨૮૩૫૬૨૧૪
૧૬ આંકલાવ રાજનગર પરમાર સરોજબેન કે. ૯૩૭૭૮૯૦૬૫૨
૧૭ આંકલાવ રામજીમંદિર મકવાણા અરુણાબેન વિશાલકુમાર ૯૩૭૬૨૮૧૨૯૪
૧૮ આંકલાવ પ્રકાશનગર રાણા મુમતાઝ ઈબ્રાહીમ ૯૩૨૮૩૬૭૭૪૫
૧૯ આંકલાવ મહાદેવમંદિર ઈન્‍દુબેન એ.પંડયા ૯૩૨૮૩૬૯૭૫૦
૨૦ આંકલાવ જોરીયાદેવ જયશ્રીબેન ચેતનભાઈ પરમાર ૯૩૭૬૨૪૧૬૯૨
૨૧ ખડોલ(હ) ગામવિસ્‍તાર વાળંદ શર્મિષ્ઠાબેન જીવનભાઈ ૯૩૭૬૪૨૨૧૪૪
૨૨ ખડોલ(હ) અમદાવાદીવગો પટેલ સરોજબેન ગોરધનભાઈ ૯૩૨૭૪૪૨૭૪૩
૨૩ ખડોલ માધવમહુડી ગોસાઈ સીતાબેન વલ્‍લભગીરી ૯૩૭૭૨૬૮૪૧૮
૨૪ ખડોલ ભવાનીપુરા ગોસ્‍વામી ભાવનાબેન કૈલાસપુરી ૯૩૨૮૩૫૬૨૦૫
૨૫ ખડોલ માધવપુરા સોલંકી વિદ્યાબેન જોઈતારામ ૯૩૭૭૨૬૦૩૫૫
૨૬ ખડોલ તાવડીયાપુરા ગોસ્‍વામી નીતાબેન પ્રદિપગીરી ૯૩૨૮૩૯૫૬૩૧
૨૭ ખડોલ પાટાપુરા સોલંકી સુમિત્રાબેન રામસિંહ ૯૩૨૮૩૯૫૫૪૨
૨૮ ખડોલ વાંટા સીમ વાળંદ મીતાબેન ઈશ્વરભાઈ ૯૩૨૮૩૯૫૫૦૩
૨૯ હળદરી ગામવિસ્‍તાર પરમાર રમીલાબેન ભગવાનસિંહ ૯૩૨૮૩૯૫૭૪૧
૩૦ હળદરી સરદારઆવાસ પરમાર અલકાબેન હસમુખભાઈ ૯૩૭૫૮૭૧૦૫૪
૩૧ હળદરી જીલાપુરા ઠાકોર જશોદાબેન ભાનુભાઈ ૯૩૭૭૮૯૧૭૯૯
૩૨ હળદરી વાંટાહળદરી રાઉલજી રક્ષાબેન કનુભાઈ ૯૩૭૭૮૯૧૭૫૫
૩૩ જોષીકુવા રામજીમંદિર મકવાણા કાન્‍તાબેન સી. ૯૩૭૬૭૩૯૬૭૬
૩૪ જોષીકુવા ધર્મશાળા મકવાણા લીલાબેન આર. ૯૩૨૮૩૬૭૭૨૨
૩૫ અંબાવ ગામવિસ્‍તાર પઢિયાર સુમીત્રાબેન એસ. ૯૩૭૭૯૮૧૦૩૧
૩૬ અંબાવ કૈવલનગર પઢિયાર કૈલાસબેન વિનુભાઈ ૯૩૭૫૦૦૬૮૨૦
૩૭ અંબાવ બેવડપુરા પારેખ ભગવતીબેન ચીનુભાઈ ૯૩૭૫૫૭૯૮૪૦
૩૮ અંબાવ છાછરીયાપુરા વ્‍યાસ ક્રિશ્‍નાકુમારી દેવલકુમાર ૯૩૭૬૧૯૦૬૫૭
૩૯ અંબાવ સર્વોદય મંડળ ગોહેલ મણીબેન બાબુભાઈ ૯૩૭૭૨૭૭૧૬૩
૪૦ અંબાવ મલકા વિસ્‍તાર કલ્‍પનાબેન મગનભાઈ મકવાણા ૯૩૨૮૩૯૬૦૪૭
૪૧ આસોદર જેસંગવગો પંચાલ સુનીતાબેન બી. ૯૩૭૭૨૧૦૬૮૬
૪૨ આસોદર કરણેટવિસ્‍તાર પઢિયાર અરૂણાબેન વી. ૯૩૨૮૨૬૮૭૭૯
૪૩ આસોદર લ૧મીપુરા ગોસાઈ ધમિષ્ઠાબેન વલ્‍લભગીરી ૯૩૭૬૧૯૦૬૬૫
૪૪ આસોદર સરદારઆવાસ પઢિયાર કૈલાસબેન પ્રકાશભાઈ ૯૩૭૫૮૯૭૬૩૯
૪૫ આસોદર હરીજનવાસ પરમાર જશીબેન બી. ૯૩૭૭૮૯૨૨૮૪
૪૬ આસોદર મોટા ખેતર પરમાર પ્રવિણાબેન કે. ૯૩૭૫૯૯૮૯૮૪
૪૭ આસોદર હરખાપુરા સીમ વાળંદ ભારતીબેન પી. ૯૩૨૮૨૭૦૩૩૬
૪૮ આસોદર પીપળવાળું ફળીયુ પઢિયાર ગીતાબેન ચંદુભાઈ ૯૩૭૫૮૭૧૩૮૭
૪૯ આસોદર વણકરવાસ પટેલ ઈલાબેન રમણભાઈ ૯૩૭૫૫૭૯૮૫૫
૫૦ આસોદર સર્વોદય બાલમંદિર પંચાલ ચેતનાબેન જે. ૯૩૭૬૧૯૦૬૯૦
૫૧ ભેટાસી ત હીંમતપુરા પરમાર શારદાબેન રામસિગભાઈ ૯૩૭૫૮૭૧૨૮૨
૫૨ ભેટાસી ત ગામવિસ્‍તાર રોહિત પુષ્‍પાબેન કમલેશભાઈ ૯૩૭૭૨૭૦૫૧૬
૫૩ ભેટાસી ત હીંમતપુરા સીમવિસ્‍તાર મહિડા દક્ષાબેન મનોજભાઈ ૯૩૭૬૨૪૪૫૮૬
૫૪ ભેટાસી બા ભગવાનપુરા પરમાર તારાબેન અજીતસિંહ ૯૩૭૭૮૯૦૪૭૯
૫૫ ભેટાસી બા કાકાવાળો ભાગ પરમાર ભગવતીબેન જે. ૯૩૨૮૩૫૮૩૯૦
૫૬ ભેટાસી બા ભગવાનપુરા સીમ પરમાર ગીતાબેન ધનશ્‍યામભાઈ ૯૩૭૫૮૭૧૨૬૯
૫૭ ભેટાસી બા રાવપુરા સીમ વાઘેલા રમીલાબેન છત્રસિંહ ૯૩૨૭૪૪૨૭૪૭
૫૮ ભેટાસી બા સોમનાથ પરમાર જાગૃતિબેન વિનોદકુમાર ૯૩૨૭૪૪૨૭૫૩
૫૯ ભેટાસી બા વિજયનગર વાઘેલા જયોત્‍સનાબેન ભલાભાઈ ૯૩૨૭૪૪૨૭૫૯
૬૦ ભેટાસી વા પરમાર શેરી વાઘેલા જયોત્‍સનાબેન કનુભાઈ ૯૩૨૮૩૬૭૪૨૧
૬૧ ભેટાસી વા વણકરવાસ સોલંકી સુમીત્રાબેન મહેશભાઈ ૯૩૭૬૨૪૪૪૮૯
૬૨ ભેટાસી વા વાંટા વિસ્‍તાર રાજ ગીતાબેન જી. ૯૩૨૮૩૯૫૪૨૦
૬૩ ભેટાસી વા માંડવાપુરા ગોહીલ કોકીલાબેન કનુભાઈ ૯૩૭૭૨૭૦૪૯૧
૬૪ કંથારીયા વણકરવાસ ગોહેલ ઈન્‍દીરાબેન એ. ૯૩૭૭૨૭૦૪૯૨
૬૫ કંથારીયા રણછોડપુરા ચૌહાણ ધમિષ્ઠાબેન ડાહયાભાઈ ૯૩૭૭૨૭૦૪૯૫
૬૬ કંથારીયા મહાદેવ ફળીયું પટેલ જયોત્‍સનાબેન એસ. ૯૩૭૫૮૭૧૨૮૪
૬૭ કંથારીયા કાકડીયાપુરા મકવાણા સરોજબેન આર. ૯૩૭૫૮૭૧૨૮૩
૬૮ ભાણપુરા ગામવિસ્‍તાર રાજ રમીલાબેન વજેસિંહ ૯૩૭૫૮૭૧૨૫૦
૬૯ ભાણપુરા સીમ વિસ્‍તાર મીતાબેન રતનસિંહ ગોહેલ ૯૩૨૮૩૫૮૪૩૧
૭૦ કહાનવાડી લોલપુરા જાદવ ઉષાબેન ગણપતસિંહ ૯૩૨૭૪૪૨૭૨૫
૭૧ કહાનવાડી રાધેશ્‍યામપુરા સુમિત્રાબેન ગોકળભાઈ પઢિયાર ૯૩૨૮૩૯૬૦૧૧
૭૨ કહાનવાડી રાનીપુરા પઢિયાર કાજલબેન રમણભાઈ ૯૩૭૪૩૪૪૧૧૮
૭૩ કહાનવાડી વણકરવાસ પઢિયાર કૈલાસબેન રણજીતસિંહ ૯૩૭૭૯૮૧૦૭૦
૭૪ કહાનવાડી વડીયાપુરા પઢિયાર રમીલાબેન અર્જુનસિંહ ૯૩૭૫૮૭૦૯૦૯
૭૫ કહાનવાડી સોની ફળીયું પરમાર કોકીલાબેન એમ. ૯૩૨૮૩૯૫૭૮૫
૭૬ કહાનવાડી ભાઠા-૧ પઢિયાર મીનાબેન ગીરીશકુમાર ૯૩૭૬૨૪૨૫૫૩
૭૭ અંબાલી મહીનગર સીમ રાઠોડ સવિતાબેન પ્રવિણસિંહ ૯૩૨૭૪૪૨૭૩૯
૭૮ અંબાલી મંદિર વિભાગ પઢિયાર વિદ્યાબેન રમણભાઈ ૯૩૨૭૪૪૨૭૩૦
૭૯ અંબાલી ભાથીપુરા પઢિયાર મીનાક્ષીબેન કીરીટભાઈ ૯૩૭૬૨૪૪૬૬૦
૮૦ અંબાલી ગોસાઈ વિભાગ ગોસ્‍વામી માધુરીબેન બી. ૯૩૨૭૪૪૨૭૬૩
૮૧ આમરોલ રાઠોડપુરા રાઠોડ મીનાબેન લ૧મણભાઈ ૯૩૨૭૪૪૨૭૬૦
૮૨ આમરોલ ગણપતપુરા પઢિયાર મધુબેન રાજેન્‍દ્રસિંહ ૯૩૨૮૩૬૭૬૮૬
૮૩ આમરોલ સરસ્‍વતી નગર ગોહેલ કૈલાસબેન આર. ૯૩૭૭૮૯૧૮૦૪
૮૪ આમરોલ સર્વોદયનગર પઢિયાર ઉર્મિલાબેન મહેન્‍દ્રસિંહ ૯૩૨૮૨૬૮૧૩૦
૮૫ આમરોલ મોટુ ફળીયું ગોહેલ મીનાબેન મણીભાઈ ૯૩૭૭૮૯૧૨૦૨
૮૬ આમરોલ ચોર તલાવડી કિંજલબેન યોગેશભાઈ ગોહેલ ૯૩૭૭૨૬૮૧૪૬
૮૭ ઉમેટા ફતેપુરા સોલંકી ગીતાબેન ધીરેન્‍દ્રકુમાર ૯૩૨૮૩૫૮૪૭૦
૮૮ ઉમેટા હરીજનવાસ પરમાર કોકીલાબેન રજનીભાઈ ૯૩૨૮૩૬૭૫૭૩
૮૯ ઉમેટા શાળાવિસ્‍તાર વણકર વિમળાબેન મહેશભાઈ ૯૩૨૮૩૫૮૪૬૪
૯૦ ખડોલ ઉ ગામવિસ્‍તાર પરમાર ઉમીલાબેન આર. ૯૩૨૭૪૪૩૯૦૧
૯૧ આસરમા વણકરવાસ રોહિત જશોદાબેન કે. ૯૩૨૮૩૫૬૨૯૧
૯૨ આસરમા રામપુરા પરમાર રમીલાબેન રમેશભાઈ ૯૩૭૬૨૪૩૭૬૩
૯૩ આસરમા ચોરાફળીયું પઢિયાર કાન્‍તાબેન જગદીશભાઈ ૯૩૭૬૨૪૩૬૫૭
૯૪ આસરમા પનાત તલાવડી ગોહેલ નીતાબેન નટુભાઈ ૯૩૭૭૮૯૧૫૯૬
૯૫ હઠીપુરા ગામવિસ્‍તાર ચૌહાણ કપીલાબેન ગોવિંદભાઈ ૯૩૨૮૩૫૮૩૮૮
૯૬ હઠીપુરા ઝંડાવાળો ભાગ ચૌહાણ રંજનબેન નરેન્‍દ્રસિંહ ૯૩૭૭૯૮૧૦૨૪
૯૭ હઠીપુરા સીમવિસ્‍તાર ચૌહાણ રેવાબેન રાવજીભાઈ ૯૩૭૭૨૬૮૧૨૧
૯૮ મુજકુવા કાશીપુરા પરમાર શારદાબેન નટુભાઈ ૯૩૭૬૪૮૦૯૯૯
૯૯ મુજકુવા ચોકરીયોવગો પઢિયાર ગીતાબેન કનુભાઈ ૯૩૭૬૨૪૪૯૨૨
૧૦૦ મુજકુવા નંદનવન નગર ડાભી મંજુલાબેન રમેશભાઈ ૯૩૭૫૯૯૯૦૫૯
૧૦૧ મુજકુવા બોરસદીસીમ ચૌહાણ રમીલાબેન લક્ષ્‍મણભાઈ ૯૩૨૮૩૫૬૪૪૬
૧૦૨ મુજકુવા ગામવિસ્‍તાર મકવાણા કમળાબેન ઈશ્‍વરભાઈ ૯૩૨૭૪૪૨૭૩૭
૧૦૩ મુજકુવા ગોહીલપુરા સોલંકી કમળાબેન જયંતીભાઈ ૯૩૨૭૪૪૨૭૩૬
૧૦૪ મુજકુવા બાલમંદિર પઢિયાર લ૧મીબેન ભાઈલાલ ૯૩૭૭૯૮૧૦૮૪
૧૦૫ બામણગામ બજાર વિસ્‍તાર ચાવડા ગીતાબેન હરીભાઈ ૯૩૭૭૯૮૧૧૦૯
૧૦૬ બામણગામ હરસિઘ્‍ધ નગર ચાવડા મંજુલાબેન જયંતીભાઈ ૯૩૨૮૩૯૬૧૧૬
૧૦૭ બામણગામ ભાથીજી ફળીયું પઢિયાર લલીતાબેન નટુભાઈ ૯૩૭૪૯૬૧૧૫૦
૧૦૮ બામણગામ રોહીતવાસ રોહીત જશોદાબેન બી. ૯૩૭૪૯૬૧૧૭૬
૧૦૯ બામણગામ તરાપવાળું ફળીયું વાઘેલા મીનાબેન મનુભાઈ ૯૩૭૪૩૪૪૧૨૬
૧૧૦ બામણગામ અંબાવાળું ફળીયું મકવાણા પુષ્‍પાબેન રમેશભાઈ ૯૩૭૭૮૯૦૫૦૬
૧૧૧ બામણગામ તુળજા ભવાની પઢિયાર મીનાબેન અરવિંદભાઈ ૯૩૭૭૮૯૦૫૩૧
૧૧૨ બામણગામ તેલતેલાવ ચૌહાણ રીનાબેન જશુભાઈ ૯૩૭૭૮૯૦૫૩૪
૧૧૩ બામણગામ અજેપારવિસ્‍તાર પઢિયાર મીનાક્ષીબેન જગદીશભાઈ ૯૩૭૭૮૯૦૫૧૪
૧૧૪ ચમારા બ્રાહમણફળીયું સોલંકી ચંપાબેન જશભાઈ ૯૩૭૭૮૯૧૪૭૫
૧૧૫ ચમારા ટેકરા ફળીયું પઢિયાર સરોજબેન ઉમેશભાઈ ૯૩૭૭૮૯૦૫૨૯
૧૧૬ ચમારા બોરીયાવિસ્‍તાર મકવાણા કોકીલાબેન જી. ૯૩૭૭૮૯૧૫૩૮
૧૧૭ ચમારા હિંમતપુરા પઢિયાર કૈલાસબેન વિજયસિંહ ૯૩૭૭૮૯૦૫૪૦
૧૧૮ ચમારા કૈવલવિસ્‍તાર સોલંકી મીનાબેન મુળજીભાઈ ૯૩૭૭૮૯૦૪૫૨
૧૧૯ મોટી સંખ્‍યાડ ગામવિસ્‍તાર સોલંકી રંજનબેન રમેશભાઈ ૯૩૭૭૮૯૦૪૩૩
૧૨૦ મોટી સંખ્‍યાડ વીકાપુરા ગીતાબેન દિનેશભાઈ સોલંકી ૯૩૭૭૮૯૦૫૮૫
૧૨૧ નાની સંખ્‍યાડ ગામવિસ્‍તાર સોલંકી જયોત્‍સ્‍નાબેન ડાહયાભાઈ ૯૩૭૭૮૯૦૫૪૧
૧૨૨ નારપુરા ગામવિસ્‍તાર સોલંકી પુષ્‍પાબેન વિજયસિંહ ૯૩૭૭૮૯૧૬૪૧
૧૨૩ નારપુરા આઢીયાવિસ્‍તાર પરમાર જયાબેન વિજયકુમાર ૯૩૭૭૮૯૦૪૭૧
૧૨૪ જીલોડ સોલંકી વિસ્‍તાર સોલંકી ઈન્‍દુબેન મહીજીભાઈ ૯૩૭૭૮૯૦૬૬૧
૧૨૫ જીલોડ સીમ વિસ્‍તાર સોલંકી સરોજબેન બી. ૯૩૭૭૯૭૯૬૧૫
૧૨૬ નવાપુરા મહાદેવપુરા વણકર પુષ્‍પાબેન મુકેશભાઈ ૯૩૭૭૮૯૧૫૭૩
૧૨૭ નવાપુરા ગામતળ પઢિયાર કંચનબેન છત્રસિંહ ૯૩૭૭૮૯૦૬૧૪
૧૨૮ બામણગામ બાલમંદિર પટેલ મંજુલાબેન આશાભાઈ ૯૩૭૬૧૯૦૭૧૫
૧૨૯ ગંભીરા કન્‍યા શાળા તપોધન પદમાબેન વિનુભાઈ ૯૩૨૮૮૭૧૨૩૮
૧૩૦ ગંભીરા ખેત મંડળી પટેલ હર્ષાબેન શંભુભાઈ ૯૩૭૫૬૮૬૬૭૭
૧૩૧ ગંભીરા વણકરવાસ પરમાર ગીતાબેન મગનભાઈ ૯૩૭૬૨૪૩૨૦૯
૧૩૨ ગંભીરા ધારોસીમ ગોહેલ તરૂલતાબેન નરેન્‍દ્રભાઈ ૯૩૭૬૧૯૦૬૮૯
૧૩૩ ગંભીરા હેઠાણા વિસ્‍તાર ચાવડા સંગીતાબેન એસ. ૯૩૭૭૯૭૭૬૮૯
૧૩૪ ગંભીરા સીતાપુરા પઢિયાર અલકાબેન અશોકભાઈ ૯૩૨૮૩૫૬૨૪૦
૧૩૫ ગંભીરા ડેરી વિસ્‍તાર પઢિયાર ગીતાબેન બી. ૯૩૨૮૩૫૬૨૨૪
૧૩૬ દેવાપુરા ગામવિસ્‍તાર પઢિયાર રમીલાબેન નરેન્‍દ્રસિંહ ૯૩૨૮૩૫૬૨૦૨
૧૩૭ બીલપાડ ભાગોળ વિસ્‍તાર ચૌહાણ કાંતાબેન જીવાભાઈ ૯૩૭૫૦૯૧૬૫૯
૧૩૮ બીલપાડ સંતપુરા વાળંદ મંજુલાબેન ઈશ્‍વરભાઈ ૯૩૭૪૩૪૪૨૮૮
૧૩૯ બીલપાડ અમરનાથ વિસ્‍તાર મીનાબેન હિતેશભાઈ પઢિયાર ૯૩૨૮૩૫૬૪૫૧
૧૪૦ માનપુરા ગામવિસ્‍તાર તેજલબેન રામસિંહ ગોહેલ ૯૩૨૮૩૫૬૨૫૭
૧૪૧ નવાખલ બીલપાડ સીમ ડોડીયા સવિતાબેન જીતસિંહ ૯૩૨૭૪૪૨૫૮૯
૧૪૨ નવાખલ મોટા ફળીયું ઠાકોર દક્ષાબેન જે. ૯૩૭૭૨૬૪૨૮૧
૧૪૩ નવાખલ બોરસદ રોડ સોલંકી ભાવનાબેન કનકસિંહ ૯૩૭૬૨૪૨૦૪૭
૧૪૪ નવાખલ ઠાકોર વિસ્‍તાર ઠાકોર નીરુબેન પુનમભાઈ ૯૩૨૭૪૪૩૯૪૮
૧૪૫ નવાખલ હરીજનવાસ ઠાકોર સવિતાબેન આર. ૯૩૭૫૯૯૯૦૪૭
૧૪૬ નવાખલ રા.કે. મંડળ સોલંકી દિપિકાબેન સમરથભાઈ ૯૩૭૭૯૭૯૪૭૮
૧૪૭ લાલપુરા ઠાકોરવાસ પ્રજાપતિ પુષ્‍પાબેન પુજાભાઈ ૯૩૭૭૮૯૧૬૮૫
૧૪૮ લાલપુરા ગામવિસ્‍તાર પ્રજાપતિ પુષ્‍પાબેન મણીભાઈ ૯૩૨૭૪૪૩૯૩૫
૧૪૯ કોસિન્‍દ્રા ગામવિસ્‍તાર મહીડા કલાવતીબેન યોગેન્‍દ્રસિંહ ૯૩૭૭૯૮૧૦૫૪
૧૫૦ કોસિન્‍દ્રા ઈન્‍દીરાકોલોની પરમાર રંજનબેન વિનોદભાઈ ૯૩૨૮૫૪૫૮૯૯
૧૫૧ કોસિન્‍દ્રા મહાદેવ વાળંદ રીન્‍કુબેન કાન્‍તીલાલ ૯૩૭૭૨૬૪૨૮૧
૧૫૨ કોસિન્‍દ્રા બાલમંદિર સોલંકી જસુબેન ચીમનભાઈ ૯૩૭૭૨૭૦૪૯૮