પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિશાબી શાખા ઓડીટ

ઓડીટ

લોકલ ફંડ ઓડીટ તથા એ. જી. ઓડીટ દવારા થયેલ ચકાસણીનો અહેવાલ આવ્યે કચેરીની જુદી-જુદી શાખા તથા પેટા સંસ્થાઅને ઓડીટ નોંધ મોકલી આપી શાખા કે પેટા સંસ્થા તરફથી લોકલ ફંડ/ એ.જી. ઓડીટ નોંધનાં જવાબોનું સંકલન કરી સંબંધીત કચેરીને મોકલવામાં આવે છે.