પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિશાબી શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

તાલુકા પંચાયત આંકલાવ સરકારશ્રી તરફથી મળતી ગ્રાન્ટો તે અંગેના ફાળવણાં તથા તેના હિસાબો નિભાવવા તથા તેને લગતી આનુસાંગીક કામગીરી કરવામાં આવે છે.