પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ હિશાબી શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

તાલુકા પંચાયત ની હિસાબી શાખા દવારા સરકારશ્રી તરફથી મળતી ગ્રાન્ટો તે અંગેના ફાળવણાં તથા તેના હિસાબો નિભાવવા તથા તેને લગતી આનુસાંગીક કામગીરી કરવામાં આવે છે.