પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠઆંકડાકીય માહિતી અંદાજ પત્રક

તાલુકા પંચાયત આંકલાવનું સને ર૦૧૩.૧૪ વર્ષ નું સુધારેલ તથા સને ૨૦૧૪-૧૫ વર્ષ નું અસલ અંદાજ પત્રક

અ.નં. વિગત તાલુકા પંચાયત સ્‍વ ભંડોળ જીલ્‍લા પંચાયત સ્‍વભંડોળ સરકારી પ્રવૃતિ દેવા વિભાગ કુલ સરવાળો
તા. ૧-૪-૧રની ખરેખર ઉધડતી સિલક ૯૨૭૭૪૨ ૩૪૬૬ ૪૮૮૬૧૪૬૨ ૨૫૫૩૪૨૯ ૫૨૩૪૬૦૯૯
સને ર૦૧૧- ૧૩ની ખરેખર આવક ૨૮૮૫૯૭૦ ૬૧૪૩૨૦ ૩૬૦૮૨૨૯૪૫ ૧૨૯૭૨૯૦૮ ૩૭૭૨૯૬૧૪૩
કુલ સરવાળો ૩૮૧૩૭૧૨ ૬૧૭૭૮૬ ૪૦૯૬૮૪૪૦૭ ૧૫૫૨૬૩૩૭ ૪૨૯૬૪૨૨૪૨
સને ર૦૧ર- ૧૩નો ખરેખર ખર્ચ ૨૮૫૦૦૬ ૪૦૫૬૧૦ ૩૩૩૯૧૬૨૯૧ ૧૨૬૧૧૦૩૦ ૩૪૭૨૧૭૯૩૭
૩૧/૩/૧૩ની ખરેખર બંધ સિલક ૩૫૨૮૭૦૬ ૨૧૨૧૭૬ ૭૫૭૬૮૧૧૬ ૨૯૧૫૩૦૭ ૮૨૪૨૪૩૦૫
૧/૪/૧૩ની ખરેખર ઉધડતી સિલક ૩૫૨૮૭૦૬ ૨૧૨૧૭૬ ૭૫૭૬૮૧૧૬ ૨૯૧૫૩૦૭ ૮૨૪૨૪૩૦૫
સને ર૦૧૩- ૧૪ની સુધારેલ અંદાજીત આવક ૧૫૭૨૦૦૦ ૧૪૦૦૦૦૦ ૩૬૨૧૭૦૦૦૦ ૧૫૮૫૫૦૦૦ ૩૮૦૯૯૭૦૦૦
કુલ સરવાળો ૫૧૦૦૭૦૬ ૧૬૧૨૧૭૬ ૪૩૭૯૩૮૧૧૬ ૧૮૭૭૦૩૦૭ ૪૬૩૪૨૧૩૦૫
સને ર૦૧૩-૧૪ની સુધારેલ અદાજીત ખર્ચ ૩૬૬૦૮૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૩૬૨૧૭૦૦૦૦ ૧૫૮૫૫૦૦૦ ૩૮૩૧૮૫૮૦૦
૧૦ તા.૩૧/૩/૧૪ની અંદાજીત બંધસિલક ૧૪૩૯૯૦૬ ૨૧૨૧૭૬ ૭૫૭૬૮૧૧૬ ૨૯૧૫૩૦૭ ૮૦૩૩૫૫૦૫
૧૧ તા.૧/૪/૧૪ની અંદાજીત ઉધડતી સિલક ૧૪૩૯૯૦૬ ૨૧૨૧૭૬ ૭૫૭૬૮૧૧૬ ૨૯૧૫૩૦૭ ૮૦૩૩૫૫૦૫
૧૨ સને ર૦૧૪- ૧પ ની સુધારેલ અસલ અંદાજ ૧૦૨૨૦૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૩૭૨૧૭૦૦૦૦ ૧૫૮૫૫૦૦૦ ૩૯૦૫૪૭૦૦૦
૧૩ કુલ સરવાળો ૨૪૬૧૯૦૬ ૧૭૧૨૧૭૬ ૪૪૭૯૩૮૧૧૬ ૧૮૭૭૦૩૦૭ ૪૭૦૮૮૨૫૦૫
૧૪ સને ર૦૧૪-૧પની અદાજીત ખર્ચ ૧૧૧૫૮૦૦ ૧૫૦૦૦૦૦ ૩૭૨૧૭૦૦૦૦ ૧૫૮૫૫૦૦૦ ૩૯૦૬૪૦૮૦૦
૧૫ તા.૩૧/૩/૧૪ની અંદાજીત બંધસિલક ૧૩૪૬૧૦૬ ૨૧૨૧૭૬ ૭૫૭૬૮૧૧૬ ૨૯૧૫૩૦૭ ૮૦૨૪૧૭૦૫