પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

બાંધકામ શાખા

શાખાની સંપકૅ માહિતી
શાખાનું નામ બાંધકામ શાખા
શાખાનું સરનામુ આંકલાવ તાલુકા પંચાયત કચેરી,
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી ડો.કિષ્નાબેન ઉપાધ્યાય તાલુકા વિકાસ અધિકારી
ફોન નંબર ૨૮૨૮૭૯
ફેકસ નંબર -