પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ચુટાયેલા સભયોની વિગત

તાલુકા પંચાયતના ચુટાયેલા સભયોની વિગત દશાવતુ પત્રક

જીલ્‍લા પંચાયતને સંબંધિત માહિતી
અ.નં તાલુકાનુ નામ ચુટાયેલ સભ્‍યનુ નામ સરનામુ મોબાઇલ નંબર
આંકલાવ શ્રી દીલીપભાઇ પટેલ માન.સંસદસભ્‍યશ્રી મુ.આણંદ તા.આણંદ ૯૮૨૫૩૧૫૧૧૫
આંકલાવ શ્રી અમીતભાઇ ચાવડા માન.ધારાસભ્‍યશ્રી મુ.બોરસદ તા.આંકલાવ ૯૮૭૯૫૫૩૧૮૭

જિલ્‍લા, તાલુકા, ગ્રામ પંચાયતના ચુટાયેલા સભયોની વિગત દશાવતુ પત્રક

અ.નં તાલુકાનુ નામ જિપં.મતદાર મંડળનો કમાક અને બેઠકનુ નામ બેઠકનો પ્રકાર ચુટાયેલ સભ્‍યનુ નામ સરનામુ ચુટાયેલ સભ્‍યનુ પક્ષ સાથેનુ જોડાણ તાલુકા પંચાયતમા હાલમા કોઇ હોદો ધરાવતા હોય તો તેની વિગત મોબાઇલ નંબર
આંકલાવ ર-આસોદર શા.શૈપ.વ.સ્‍ત્રી શ્રીમતી મધુબેન મનુભાઇ પઢિયાર ઉડુ ફળીયુ આસોદર ભા.રા.કો.   ૯૯૨૫૭૭૬૩૮૪
આંકલાવ ર૮-નવાખલ બિન અનામત સામાન્‍ય શ્રી ફતાભાઇ મથુરભાઇ સોલંકી કુભારવાળુ ફળીયુ નવાખલ ભા.રા.કો.   ૯૮૭૯૭૮૧૬૯૯
આંકલાવ ૩-બામણગામ શા.શૈપ.વ.સ્‍ત્રી શ્રી શાન્‍તીલાલ ભીખાભાઇ ચાવડા નરસીહપુરા બામણગામ ભા.રા.કો.   ૯૪૨૮૪૭૯૯૮૨
આંકલાવ ૧૭-કહાનવાડી સામાન્‍ય સ્‍ત્રી શ્રીમતી સરોજબેન દીલીપસીહ પરામર મંદીરવાળુ ફળીયુ ભેટાસી બા ભાગ ભા.રા.કો.   ૯૪૨૭૦૦૪૯૪૫