પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સંકલિત બાળ વિકાસ શાખાશાખાની સંપકૅ માહિતી

સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા

શાખાનું નામ સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ આંકલાવ તાલુકા પંચાયત કચેરી,
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી બી.બી.ઠાકર
ફોન નંબર ૨૮૨૯૮૧
ફેકસ નંબર -

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રીમતી પારુલ બેનના.હિ.ઇ.ચા. ૨૮૨૮૭૯-૮૨૩૮૬૬૦૪૬૭
શ્રી કે.એમ.રાઠવાકલાર્ક૦૨૬૯૬ ૨૮૨૯૮૧