પંચાયત વિભાગ
મુખપૃષ્ઠ સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સ્‍ટાફ ની માહિતી

બાળ વિકાસ યોજના કચેરી, આઈ.સી.ડી.એસ. ઘટક,આંકલાવ સ્‍ટાફ ની માહિતી

અ.નં. નામ સેજાનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર
શ્રીમતી પારૂલબેન ડી. વ્‍યાસ - સીડીપીઓ ૮૨૩૮૬૬૦૪૬૭
શ્રી કે.એમ.રાઠવા - આંકડા મદદનીશ ૯૮૭૯૬૯૧૯૨૭
શ્રી રમેશભાઈ જી. પઢિયાર - જુ.કલાર્ક ૯૭૨૪૨૯૮૯૫૫
ધર્મિષ્ઠાબેન. કે. રાણા આંકલાવ સુપરવાઈઝર ૭૫૭૩૦૦૫૫૦૨
શ્રીમતી બેબીબેન. જે. વાઘેલા ખડોલ, બામણગામ(ચાર્જ) સુપરવાઈઝર ૭૫૭૩૦૦૫૫૦૩
શ્રીમતી અંજનાબેન. એન. પટેલ અંબાવ સુપરવાઈઝર ૭૫૭૩૦૦૫૫૦૪
શ્રીમતી હિરાબેન. એ. પટેલ કહાનવાડી, ભેટાસી(ચાર્જ) સુપરવાઈઝર ૭૫૭૩૦૦૫૫૦૬
શ્રીમતી જયશ્રીબેન. જી. શુકલ ઉમેટા સુપરવાઈઝર ૭૫૭૩૦૨૧૮૨૯
શ્રીમતી કમળાબેન. કે. વણકર ગંભીરા સુપરવાઈઝર ૭૫૭૪૮૫૯૨૩૨
૧૦ નીધીબેન એ. મિસ્‍ત્રી - બ્‍લોક કો.ઓર્ડિનેટર ૮૪૬૦૬૦૬૮૩૩
૧૧ અતુલભાઈ આઈ. પટેલ - બ્‍લોક કો.ઓર્ડિનેટર ૯૯૭૯૮૬૬૮૧૬
૧૨ પ્રતિકભાઈ એસ. પરમાર - બ્‍લોક કો.ઓર્ડિનેટર ૯૮૯૮૩૩૫૧૦૨
૧૩ સચીનકુમાર બી. પરમાર - કોમ્‍પ્‍યુટર ઓપરેટર ૯૦૩૩૬૭૧૫૨૨
૧૪ દક્ષાબેન એસ. હરીજન - પટાવાળા -